Διά τρία ζητήματα ἀπορῶ:

Διά τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ·
διά τήν μακροθυμία τοῦ Θεοῦ·
διά τήν ἐνανθρώπησι τοῦ Χριστοῦ,
καί τό τέταρτο:Πῶς εἴμεθα πτωχοί πνευματικά
ἔχοντες ἕναν πλούσιο Πατέρα.

 

ΠΗΓΗ:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο