Ἀπό τό βιβλίο: ” Αἰσιόδοξα μηνύματα γιά διέξοδο στά ἀδιέξοδά μας καί ἀσφάλεια στίς ἀνασφάλειές μας “.

Μέ πόνο καί δάκρυα λέω σέ ὅλους · νά ξυπνήσουμε ἀπό τόν ὕπνο τῆς ἁμαρτίας· νά κοιτάξουμε τήν πίστι τῶν πατέρων μας. Γιατί θά γίνουν πολλά στόν κόσμο. Καί σπίτια θά χαθοῦν, καί ἄνθρωποι, καί ψυχές· καί τά χρήματα θά χάσουν τήν ἀξία τους -θά γίνουν πλατανόφυλλα, καί πεῖνα καί δυστυχία μεγάλη θά πέσῃ, πού δέν τή φαντάζεστε. Γιατί ὅλοι ἀφήσαμε τό Θεό καί φύγαμε μακριά του.

Ἄς ἀκούσουμε τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, πού μᾶς συμβουλεύει καί λέει· Παιδιά μου καί ἐγγόνια μου, θά ᾿ ρθουν χρόνια δύσκολα. Μή φοβηθῆτε ὅμως. Ὅλα νά τά χάσετε, μή λυπηθῆτε. Ἕνα νά κρατήσετε. Ποιό; Τό διαμάντι· τ᾿ ἄλλα εἶναι χαλίκια. Τά δέ χαλίκια εἵνε ὅλα τά ἐγκόσμια. Διαμάντι εἶναι ἡ πίστις μας ἡ ὀρθόδοξος. Ἀμαρτωλοί εἴμεθα, ἀσεβεῖς νά μή γίνουμε. Ἁμαρτάνουμε· ἀλλά νά μή φθάσουμε στό σημεῖο νά λέμε, πώς δέν ὑπάρχει Θεός, ὅπως διδάσκουν τώρα τά μικρά παιδιά δάσκαλοι κουλτουριάριδες καί ἄθεοι πού σκορπιστήκανε σ᾿ ὅλη τήν πατρίδα μας. Ἁμαρτωλοί εἴμεθα ἀλλά ἀσεβεῖς νά μήν εἴμεθα. Νά πιστεύουμε. Ὅλα νά τά χάσουμε, ἡ πίστις νά μείνῃ, νά ὑπάρχῃ. Δυό πράγματα μᾶς χρειάζονται, λέει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς· Χριστός καί ψυχή! Αὐτά τά δύο, ὅλος ὁ κόσμος νά πέσῃ ἐπάνω μας, δέν μπορεῖ νά μᾶς τά πάρῃ.

Ἐσεῖς, παιδιά τοῦ μαρτυρικοῦ μας ἔθνους, παιδιά τῆς Ἑλλάδος, κλεῖστε τ᾿ αὐτιά σας, μήν ἀκοῦτε τούς ἀπίστους καί ἀθέους. Κρατῆστε τήν πίστι τῶν πατέρων σας….


*  Ὁ ἀετός δέν πετάει μέ μιά φτερούγα. χρειάζεται δύο φτεροῦγες. Ἀλλά καί ὁ κάθε χριστιανός, πού εναι μέλος τῆς Ἐκκλησίας, χρειάζεται τό ζεῦγος αὐτό τῶν πτερύγων. Ἡ μιά πτέρυγα εἶναι ἡ ὀρθή πίστις. Ἡ ἄλλη πτέρυγα εἶναι τά καλά ἔργα. Ἀναγκαῖα ἡ πίστις, ἀλλ᾿ ἀναγκαῖα καί τά καλά ἔργα. Χωρίς ἔργα ἡ πίστις εἵνε νεκρά. Καί τά ἔργα ὅμως χωρίς τήν πίστι δέν μποροῦν νά εἶναι ὅπως τά θέλει ὁ Κύριος. Καί γιά νά εἴμαστε ἀκριβέστεροι στή διατύπωσι, λέμε ὅτι ἡ μία πτέρυγα εἵνε ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ ἄλλη εἶναι ἡ ὀρθοπραξία.

Χριστιανοί μου! Ἐάν θέλουμε νά φθάσουμε σάν ἀετοί στά ὕψη τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἄς ἀποκτήσουμε τίς δύο αὐτές πτέρυγες. Ἄς πιστεύουμε ἀκραδάντως στόν Χριστό καί ἄς ζοῦμε σύμφωνα μέ τήν πίστι μας.
Ὀρθοδοξία ἀλλά καί ὀρθοπραξία.

Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο