Ἐδῶ πού βρισκόμαστε, παιδιά, εἶναι, ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, τό μοναστήρι τῆς Ἁγία Τριάδος. Ὅπως ἐρχόσαστε θά εἴδατε στό ἀριστερό σας χέρι κάποια ἀρχαῖα, λίγο πρίν τό μοναστήρι. Εἶναι ἡ ἀρχαία Ἔδεσσα. Καί ἐδῶ πού βρισκόμαστε, πάλι εἶναι χτισμένο τό μοναστήρι πάνω σέ ἀρχαῖα ἐρείπια. Μάλιστα ἐδῶ ἤτανε νεκροταφεῖο, δηλαδή εἰδωλολάτρες θάβανε ἐδῶ τούς νεκρούς τους. Γι’ αὐτό ἔξω θά δεῖτε ἔχουμε καί κάποιες πλάκες πού εἶναι σάν τίς πλάκες πού ἔχουμε κι ἐμεῖς στούς τάφους μας στά κοιμητήρια. Ἐμεῖς δέν τά λέμε νεκροταφεῖα, τά λέμε κοιμητήρια. Φαντάζομαι γνωρίζετε, γιατί τά λέμε κοιμητήρια.. γιατί πλέον γιά μᾶς ὁ θάνατος εἶναι ὕπνος. Κοιμόμαστε! Καί ὅπως δέν φοβόμαστε νά πέσουμε νά κοιμηθοῦμε, δέν φοβόμαστε καί νά πεθάνουμε.
 
Λοιπόν, μετά πού ἦρθαν ἐδῶ οἱ χριστιανοί, γιά νά καθαριστεῖ ὁ τόπος, ἐπειδή οἱ πρόγονοί μας ἦταν, εἴπαμε, τό ξέρετε ἔ; Εἰδωλολάτρες, δηλαδή λατρεύανε τούς θεούς τοῦ Ὀλύμπου, τό δωδεκάθεο, οἱ ὁποῖοι αὐτοί τί θεοί ἤτανε; Ξέρετε τί ἦταν; Ἦταν ἀληθινοί θεοί ἤ ψεύτικοι; Ψεύτικοι! Τί ἦταν πίσω ἀπ΄ αὐτούς τούς θεούς; Μύθοι ἤτανε.. καί τί ἄλλο ἦταν πίσω ἀπό αὐτούς τούς θεούς; Ἤτανε δαιμόνια. Ξέρετε τί εἶναι οἱ δαίμονες; Ὁ Δίας, ἄς ποῦμε, ἦταν ἕνα δαιμόνιο, ἤ ἡ Ἀφροδίτη. Ἦταν δαιμόνια τά ὁποῖα μπαίνανε καί μέσα στά ἀγάλματα στούς ναούς, φωνάζανε, λέγανε διάφορα κ.λ.π. καί κάνανε καί ψευτοθαύματα.
 
Ὅταν, λοιπόν, ἤρθανε οἱ χριστιανοί ἐδῶ, θέλανε νά καθαρίσουν τόν τόπο ἀπό τούς δαίμονες. Γιατί οἱ δαίμονες, ὅπου γίνονται ἁμαρτίες, πᾶνε καί κάθονται. Ὅπως μπαίνουν καί μέσα στόν ἄνθρωπο, ἅμα κάνει ἁμαρτίες καί δέν μετανοεῖ, μπορεῖ νά κάτσει καί μέσα στόν ἄνθρωπο. Γιά νά διώξουν λοιπόν τούς δαίμονες, κάνανε προσευχές, χτίζανε ἐκκλησίες, ὅπως καί ἡ δική σας, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Χτίζανε ἐκκλησίες Ἁγίων, πολύ μεγάλων Ἁγίων, καί ὅπου ὑπήρχανε πολύ μεγάλες λατρεῖες, ἔντονες, τῶν δαιμόνων, χτίζανε ναούς τῆς Ἁγία Τριάδος. Ὁπότε κι ἐμεῖς λέμε ὅτι αὐτό τό μοναστήρι μας πρέπει νά εἶναι ἀπό τότε, ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια. Γιατί, ξέρετε, πολλοί ἀπό τούς ἀρχαίους εἰδωλολάτρες κάνανε φρικιαστικά πράγματα! Μέχρι κάνανε καί ἀνθρωποθυσίες, δηλαδή σφάζανε μικρά παιδιά! Ἔτσι εἶναι ὁ διάβολος.. Ὁ διάβολος θέλει τέτοια πράγματα.

 
Καί ἦρθε ὁ Χριστός μας, ὅπως Τόν βλέπουμε καί στίς εἰκόνες καί ἐδῶ στήν Σταύρωση καί μᾶς γλύτωσε ἀπ’ ὅλα αὐτά, ἀπ’ ὅλες αὐτές τίς πλάνες. Γιατί ὁ διάβολος εἶχε πείσει τούς ἀνθρώπους νά νομίζουν ὅτι αὐτός εἶναι θεός, ὅπως καί σήμερα κάποιοι νομίζουν ὅτι ὁ διάβολος εἶναι θεός. Ὁ διάβολος δέν εἶναι θεός! Ὁ διάβολος εἶναι ἕνα ταλαίπωρο πλάσμα, πού τό ἔχει φτιάξει ὁ Θεός. Δέν τό ἔφτιαξε ὅμως ἔτσι μαῦρο.. τόν ἔφτιαξε λευκό, ἄγγελο, πολύ ὡραῖο, ἀλλά ἐπειδή αὐτός θέλησε νά πάρει τή θέση τοῦ Θεοῦ, ἔχασε τή θέση του στόν οὐρανό καί ἔπεσε στή γῆ. Καί τώρα εἶναι ἐδῶ ἀνάμεσά μας αὐτοί ὅλοι οἱ μαῦροι, οἱ δαίμονες, καί προσπαθοῦνε κι ἐμᾶς νά μᾶς κάνουνε τή ζωή μας μαύρη. Καί ὅποιος πάει καί τοῦ κάνει ὑπακοή, αὐτό παθαίνει, γίνεται ἡ ζωή του μαύρη, ὅπως ἔλεγε καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος.
 
Ὅπου ὑπῆρχε λοιπόν πολύ ἔντονη εἰδωλολατρία, οἱ χριστιανοί χτίζανε ναούς τῆς Ἁγία Τριάδος.
 
– Ἡ Ἁγία Τριάδα τί εἶναι; Εἶναι ἕνας ἅγιος ἁπλός;.. Τί εἶναι ἡ Ἁγία Τριάδα;
 
Εἶναι ὁ Θεός μας! Ὁ ὁποῖος εἶναι, προσέξτε, ἕνα πρόσωπο εἶναι ἤ τρία πρόσωπα; Πέστε… Πολύ ὡραῖα. Ἑπομένως, προσέξτε, αὐτό ἔχει σημασία πού λέμε. Γιατί; Γιατί θά σᾶς ποῦνε στά σχολεῖα σας, ὅτι ἔχουμε ἴδιο θεό μέ τούς μουσουλμάνους. Κι αὐτοί λένε ἔχουν ἕναν θεό… ἤ μέ τούς Ἑβραίους, κι αὐτοί ἔχουν ἕναν θεό. Αὐτό εἶναι ψέμα! Θά πεῖτε, κυρία, κάνετε λάθος, δέν ἔχουμε τόν ἴδιο θεό μέ τούς μουσουλμάνους ἤ μέ τούς Ἑβραίους, γιατί αὐτοί δέν ἔχουνε Τριαδικό Θεό. Ἐμεῖς ἔχουμε Πατέρα, Υἱό καί Ἅγιο Πνεῦμα. Βλέπετε καί στό τέμπλο μπροστά, δίπλα στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας μας εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγία Τριάδος. Τήν βλέπετε; Ὅσοι δέν βλέπετε, θά κοιτᾶτε ἐδῶ τήν μικρή εἰκονίτσα.. πού τήν δείχνουμε μέ τούς τρεῖς Ἀγγέλους. Στό κάτω μέρος εἶναι οἱ τρεῖς Ἄγγελοι καί πάνω εἶναι ἡ λαϊκή ζωγραφική, ἡ λαϊκή ἀπεικόνιση, ὁ Πατέρας πού εἶναι σάν ἕνας γέρος, ὁ Υἱός πιό νεώτερος καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο σάν περιστέρι. Αὐτό δέν εἶναι τό ὀρθόδοξο τό ἀκραιφνές, τό καθαρό.. ἀλλά τό ’χουμε κι αὐτό. Τό σωστό εἶναι τό κάτω, πού εἶναι οἱ τρεῖς Ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι «Ἡ φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ». Ἴσως κάποιοι νά ξέρετε τήν ἱστορία, πῶς ὁ Θεός καταδέχτηκε νά πάει νά φιλοξενηθεῖ ἀπό τόν Ἀβραάμ, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας ἅγιος ἄνθρωπος στήν Παλαιά Διαθήκη. Πρίν δύο χιλιάδεςχρόνια ἔζησε. Καί ἤτανε πολύ φιλόξενος καί ἀξιώθηκε νά φιλοξενήσει τήν Ἁγία Τριάδα μέ τήν μορφή τριῶν Ἀγγέλων.
 
Ἐπήγανε λοιπόν ἐκεῖ οἱ τρεῖς Ἄγγελοι -νά σᾶς τήν πῶ αὐτή τήν ἱστορία σύντομα- καί εἴπανε στόν Ἀβραάμ, ἐνῶ ἤτανε ὁ Ἀβραάμ ἑκατό χρονῶν γέρος, τοῦ λένε, θά κάνεις παιδί! Καί ὁ Ἀβραάμ, ἐπειδή ἤτανε ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, τό πίστεψε! Γιατί τί εἶναι ἀδύνατο γιά τόν Θεό; Ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι δέν μποροῦν σέ τέτοια ἡλικία νά κάνουν παιδιά. Ἡ Σάρα, ἡ γυναίκα του, δέν τό πίστεψε πολύ, γέλασε. Αὐτή ἦταν τότε ένενήντα χρονῶν. Τήν μάλωσε ὁ Θεός πού γέλασε… Μετά τοῦ εἶπε ὁ Θεός καί κάτι ἄλλο. Ἐπειδή ὁ Ἀβραάμ ἤτανε φίλος τοῦ Θεοῦ, πίστευε στόν Θεό, τοῦ λέει, τώρα ξέρεις ποῦ θά πάω; Θά πάω σέ μιά πόλη πιό κάτω, πού ἔχουνε πάρα πολλή ἁμαρτία. Τήν λένε Σόδομα αὐτή τήν πόλη καί οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ ἔχουνε πάρα πολύ ξεφύγει, ἔχουνε κάνει διαστροφές φοβερές καί θά πάω νά ἐξετάσω.. καί θά ρίξω φωτιά νά καοῦνε! Γιατί εἶναι καλύτερα νά πεθάνουν παρά νά ζοῦνε αὐτοί οἱ ἄνθρωποι μέ αὐτές τίς ἁμαρτίες πού κάνουν. Ὑπάρχει, ὑπάρχει ὡς σήμερα. Ἅμα πᾶτε στούς Ἁγίους Τόπους, καί σᾶς συμβουλεύω νά πᾶτε, θά δεῖτε ἐκεῖ στήν Νεκρά Θάλασσα, εἶναι μία μεγάλη λίμνη ἡ Νεκρά Θάλασσα, στήν ὁποία δέν ζεῖ τίποτα τώρα. Ἐκεῖ πού εἶναι τώρα ἡ Νεκρά Θάλασσα, ἐκεῖ ἤτανε αὐτές οἱ πέντε πόλεις. Ἤτανε τά Σόδομα, τά Γόμορρα καί ἄλλες τρεῖς πόλεις. Ὅλοι αὐτοί λοιπόν οἱ ἄνθρωποι, χιλιάδες ἄνθρωποι, ἁμάρταναν.
 
Καί τί ἔκαναν; Αὐτό τό ἁμάρτημα πού λέγεται σοδομισμός. Καί τί εἶναι ὁ σοδομισμός; Θά τό ἔχετε ἀκούσει ἀλλιῶς σήμερα. Σήμερα τό λένε ὁμοφυλοφιλία. Δηλαδή νά κάνουνε ἀνώμαλες σχέσεις, ἄντρες μέ ἄντρες, γυναῖκες μέ γυναῖκες κ.λ.π. Τέτοια πράγματα, πολύ ἄσχημα! Ὁ Θεός δέν τά θέλει καθόλου αὐτά. Ἄσχετα, ἄν σήμερα τούς πληρώνουνε τούς πολιτικούς μας καί μᾶς λένε εἶναι ὅλα ἐπιτρεπόμενα, καί τήν τηλεόραση καί τά κανάλια. Δέν εἶναι καθόλου ἐπιτρεπόμενα! Εἶναι πολύ μεγάλες ἁμαρτίες. Καί ὁ Θεός ἔκαψε καί τίς πέντε αὐτές πόλεις. Ἀλλά πρίν τίς κάψει, κοιτάξτε τί γίνεται.. Ἔχει σημασία αὐτό γιά μᾶς σήμερα, γιατί καί σήμερα ἔχει ἁπλωθεῖ αὐτή ἡ ἁμαρτία πολύ.
 
Ὁ Ἀβραάμ, εἴπαμε, ἤτανε φίλος τοῦ Θεοῦ. Ὁπότε, μόλις ἄκουσε ὁ Ἀβραάμ ὅτι ὁ Θεός θά τίς κάψει τίς πέντε αὐτές πόλεις γιά αὐτή τήν μεγάλη ἁμαρτία πού ἔκαναν, ἄρχισε νά παρακαλάει τόν Θεό καί νά λέει: – Κύριε, ἅμα σ’ αὐτές ὅλες τίς χιλιάδες βρεῖς πενήντα καλούς ἀνθρώπους, θά τίς κάψεις; Λέει ὁ Θεός, ὄχι. Τότε πῆρε λίγο θάρρος ὁ Ἀβραάμ, λέει, ἄν βρεῖς σαράντα πέντε καλούς ἀνθρώπους, πού δέν τήν κάνουν αὐτή τήν ἁμαρτία καί τίς ἄλλες, θά τίς κάψεις; Ὄχι, λέει, γιά χάρη τῶν σαράντα πέντε θά σωθοῦνε ὅλοι. Ὁπότε πῆρε θάρρος ὁ Ἀβραάμ καί ἀρχίζει νά κατεβάζει τό νούμερο, κάνει παζάρια! Λέει, ἄν βρεῖς σαράντα; Ὄχι. Ἄν βρεῖς τριάντα; Ὄχι. εἴκοσι; Ὄχι. δέκα; Ὄχι! Δέν τόλμησε νά πάει πιό κάτω. Δέν ὑπῆρχαν οὔτε δέκα! Ὑπῆρχαν μόνο ὁ Λώτ, πού ἦταν ἀνεψιός τοῦ Ἀβραάμ, καλός ἄνθρωπος, ἡ γυναίκα του, πού τελικά κι αὐτή ἡ κακομοίρα ἔμεινε στή μέση, δέν μπόρεσε νά σωθεῖ γιατί δέν ἔκανε ὑπακοή, καί οἱ δυό θυγατέρες του. Αὐτοί ἦταν οἱ καλοί ἄνθρωποι ὅλοι κι ὅλοι!
 
Ὁπότε, φεύγουνε οἱ δύο ἀπό τούς τρεῖς. Βλέπετε κάτω πού εἴπαμε εἶναι τρεῖς Ἄγγελοι, οἱ δύο φεύγουνε καί πᾶνε στά Σόδομα καί τά Γόμορρα καί βρίσκουν ἐκεῖ τόν Λώτ καί τοῦ λένε, ξέρεις κάτι; Θά καταστραφοῦν οἱ πόλεις! Τό πῆρε ἀπόφαση ὁ Θεός, οἱ ἁμαρτίες τους φτάσανε μέχρι τόν οὐρανό, δέν πάει ἄλλο.. ξεχείλισε τό ποτήρι! Ἀλλά ἐσύ θά σωθεῖς, ἄν κάνεις τρία πράγματα, καί ἡ γυναίκα σου καί τά παιδιά σου καί οἱ γαμπροί σου. Οἱ γαμπροί τελικά δέν πήγανε, κάηκαν. Γιατί νόμιζαν ὅτι τούς κοροϊδεύει ὁ Λώτ. Τί εἶναι αὐτά, λέει, θά καοῦνε οἱ πόλεις; Ἐδῶ μιά χαρά εἴμαστε! Τρῶμε, πίνουμε, γλεντᾶμε.. Ὅπως λένε καί σήμερα οἱ ἄνθρωποι, τί εἶναι αὐτά πού λέει ἡ Ἐκκλησία καί οἱ παπάδες, θά καταστραφεῖ ἡ Ἑλλάδα, θά καταστραφεῖ ὁ κόσμος;.. θά ἔρθει πάλι ὁ Χριστός, θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία;.. τί εἶναι αὐτά; Κάτσανε, λοιπόν, καί κάηκαν! Δέν πίστεψαν, ἐνῶ τούς κάλεσαν καί τούς γαμπρούς. Ἡ γυναίκα τοῦ Λώτ καί οἱ δυό θυγατέρες φύγανε μαζί μέ τόν Λώτ.
 
Ἀλλά πρίν φύγουνε, πήρανε ὁδηγίες πῶς θά σωθοῦνε. Ἡ πρώτη ὁδηγία: Γιά νά σωθεῖτε, θά βγεῖτε ἔξω ἀπό τά Σόδομα. Δέν μπορεῖτε νά κάτσετε μέσα, θά καταστραφοῦν οἱ πόλεις. Θά βγεῖτε καί ἀπό τά περίχωρα! Προσέξτε, γιατί αὐτά ἔχουν σημασία καί γιά μᾶς τώρα. Δηλαδή δέν θά κάτσετε στά περίχωρα. Ξέρετε, κάθε πόλη ἔχει καί τά περίχωρα, τά προάστια πού λέμε, δέν ἔχει; Πού πᾶνε ἐκεῖ γιά νά πιοῦνε καφέ κ.λ.π. Λοιπόν, καί κάνουνε περίπου αὐτά πού κάνουν στήν πόλη, κάνουν καί στά περίχωρα. Καί τό τρίτο πού πρέπει νά προσέξεις νά κάνεις, εἶναι νά μή γυρίσεις πίσω. Μᾶλλον τό δεύτερο. Θά φύγεις ἀπό τήν πόλη καί τά περίχωρα, δέν θά γυρίσεις πίσω νά κοιτάξεις τήν πόλη πού θά καίγεται καί τό τρίτο, θά πᾶς στό ὄρος, στό βουνό δηλαδή. Ἐκεῖ θά σωθεῖς. Πράγματι, ὁ Λώτ τό ἔκανε καί σώθηκε. Ἡ γυναίκα του ὅμως ξέρετε τί ἔπαθε, ἔτσι; Ὅταν φύγανε ἀπό τήν πόλη, γύρισε πίσω! Μόλις ἄρχισε νά πέφτει φωτιά καί νά καίγονται τά πάντα, τήν ἔπιασε περιέργεια! Σοῦ λέει, τό σπίτι μου τώρα; τί νά γίνεται τό σπίτι μου;.. γιά νά δῶ.. Μά ὁ Θεός εἶπε, νά μή δεῖς. Μέ τό πού γύρισε πίσω, τί ἔγινε; Πέτρωσε! Πέτρα! Ἔγινε ἁλάτι.
 
Τώρα γιατί τά λέμε ὅλα αὐτά; Προσέξτε. Σόδομα καί Γόμορρα εἶναι ὅλος ὁ κόσμος. Λίγο-πολύ καί ἡ Ἑλλάδα ἔχει γίνει Σόδομα καί Γόμορρα, γιατί αὐτές τίς ἁμαρτίες πού κάνανε τότε, τίς κάνουν καί σήμερα, καί σήμερα τά κάνουν καί τά ζευγάρια μεταξύ τους.Ὁ νοῶν νοείτω.. δέν λέω περισσότερα. Λοιπόν.. ὁ Θεός λοιπόν τί λέει; Φύγε ἀπ’ αὐτά τελείως! Ἀλλά θά φύγεις καί ἀπό τά περίχωρα. Δέν θά φύγεις μόνο ἀπό τήν ἁμαρτία, τήν ὅποια ἁμαρτία. Ἐσεῖς ξέρετε.. βρίζω, λέω ψέματα, κλέβω.. Πρέπει νά τά σταματήσουμε αὐτά, τήν ἁμαρτία.. βλέπω κακά πράγματα στό ἴντερνετ, στό κινητό.. δέν ξέρω ποῦ άλλοῦ βλέπετε.. Τά σταματάω αὐτά, ἀλλά πρέπει νά φύγεις, λέει, καί ἀπό τά περίχωρα τῶν Σοδόμων. Ποιά εἶναι τά περίχωρα τῶν Σοδόμων; Εἶναι τά αἴτια τῆς ἁμαρτίας. Πρίν κάνουμε, παιδιά, τήν ἁμαρτία, κάνουμε κάποια πράγματα προκαταρκτικά. Πρίν κάνει ἕνας μία ἁμαρτία σαρκική, ἄς ποῦμε, δέν προσέχει τά μάτια του, τρώει πολύ κ.λ.π. κ.λ.π. σκέφτεται πονηρά πράγματα, αὐτά εἶναι τά περίχωρα τῆς ἁμαρτίας, εἶναι τά αἴτια. Γιά νά γλιτώσεις, πρέπει νά φύγεις καί ἀπό τά αἴτια. Μερικοί ξέρετε, σταματᾶνε τίς ἁμαρτίες, ἀλλά δέν σταματᾶνε τά αἴτια. Κρυφοπαίζουνε μέ τήν ἁμαρτία, τούς ἀρέσει αὐτό.
 
Ὁπότε κι ἐκεῖ δέν μπορεῖς νά σωθεῖς. Λέει στόν Λώτ, θά φύγεις καί ἀπό τά αἴτια τῆς ἁμαρτίας. Καί δέν θά κοιτάξεις πίσω. Τί σημαίνει νά μήν κοιτᾶμε πίσω; Σημαίνει, ὅταν σταματᾶμε μιά ἁμαρτία, δέν πρέπει νά ξαναγυρνᾶμε μέ τήν σκέψη μας καί νά τήν θυμόμαστε. Ἄ, τί καλά ἤτανε ἡ παλιά μου ζωή, πού ἔκανα ἐκεῖνα… Νά μήν νοσταλγοῦμε δηλαδή τό παρελθόν, τό κακό παρελθόν. Γιατί ἀλλιῶς θά τήν πάθουμε ὅπως ἡ γυναίκα τοῦ Λώτ. Θά πετρώσουμε, δέν θά μπορέσουμε νά προχωρήσουμε. Καί πάρα πολλοί χριστιανοί σήμερα εἶναι ἔτσι, φεύγουν ἀπ’ τήν ἁμαρτία ἀλλά δέν φεύγουν ἀπό τά αἴτια καί εἶναι πετρωμένοι. Εἶναι καρφωμένοι, δέν προχωρᾶνε. Δέν σώζονται. Πῶς θά σωθεῖς ἔτσι; Πῶς θά σωθεῖς; Ἄν πᾶς, λέει, στό ὄρος.
 
– Ποιό εἶναι τό ὄρος τώρα;
 
Τό ὄρος εἶναι ὁ Χριστός, παιδιά. Ἄν θέλουμε νά σωθοῦμε, πρέπει νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Χριστό. Καί τί σημαίνει νά ἑνωθῶ μέ τόν Χριστό; Προπάντων σημαίνει νά κοινωνάω, νά παίρνω τόν Χριστό μέσα μου. Ἀλλά γιά νά πάρω τόν Χριστό μέσα μου καί νά μή βλαφτῶ, νά μή γίνει φωτιά σέ μένα, θά πρέπει νά εἶμαι καθαρός. Θά πρέπει νά ἔχω ἐξομολογηθεῖ, θά πρέπει νά ἔχω ἀλλάξει ζωή, ὄχι νά κάνω ἁμαρτίες καί μετά νά πηγαίνω νά κοινωνάω! Δέν γίνεται. Πρέπει νά σταματήσω τίς ἁμαρτίες, νά κόψω καί τά αἴτια καί ἔτσι νά ἑνωθῶ μέ τόν Χριστό. Θά κάνω καί τόν κανόνα πού θά μοῦ πεῖ ὁ πνευματικός μου, τήν νηστεία μου, ὅ,τι μοῦ πεῖ καί ἔτσι θά σωθῶ.
 
Βλέπετε, αὐτή ἡ ἱστορία πού σᾶς εἶπα, ἔχει σημασία γιά ὅλους μας. Γι’ αὐτό νά τά θυμάστε, μακριά ἀπό τήν ἁμαρτία ἀλλά καί ἀπό τίς αἰτίες.
 
Καί νά πηγαίνουμε, παιδιά μου, στόν Χριστό συνεχῶς, νά ἐξομολογούμαστε, νά κοινωνοῦμε, νά προσευχόμαστε, νά ἐκκλησιαζόμαστε κάθε Κυριακή καί νά τό λέτε αὐτό καί στούς μεγαλυτέρους. Πολλές φορές τά μικρά παιδιά γίνονται αἰτία νά σωθεῖ καί ἡ μαμά καί ὁ μπαμπάς.
 
Ἐγώ εἶχα ἕνα κοριτσάκι πού ἐξομολογιότανε καί ἔφερε καί τή μαμά του πού δέν εἶχε ἐξομολογηθεῖ ποτέ, καί τῆς λέει τῆς μαμάς, μαμά νά πᾶς νά ἐξομολογηθεῖς κι ἐσύ! Λοιπόν, δέν ἔχει σημασία πού εἶστε μικροί. Μπορεῖτε νά βοηθήσετε καί τούς μεγάλους, γιά νά σωθοῦμε ὅλοι. Γιατί, παιδιά, ξέρετε κάτι; Ἅμα ἐμεῖς -τώρα εἴμαστε λίγοι ἐδῶ- ἅμα ἐμεῖς μετανοήσουμε, θά σωθεῖ καί ἡ πατρίδα μας, καί ἡ Μακεδονία μας καί ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ ὁποία σιγά-σιγά σκλαβώνεται πάλι. Μή νομίζετε τώρα εἴμαστε ἐλεύθεροι! Σκλάβοι εἴμαστε στούς Γερμανούς, στούς Σιωνιστές, μέ τά χαρτιά.. Ἡ Μακεδονία ἔχει χαθεῖ στά χαρτιά καί σέ λίγο μποροῦν νά μᾶς ποῦνε κάλλιστα, ἐσεῖς δέν εἶστε Μακεδόνες, ἐμεῖς εἴμαστε Μακεδόνες.. ἐσεῖς εἶστε Ἕλληνες.. φύγετε λοιπόν στήν Ἑλλάδα σας.. κάτω ἀπό τόν Σπερχειό, κάτω ἀπό τήν Λαμία! Ἐκεῖ εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Ἐκεῖ μᾶς ἔχουνε σχεδιάσει νά μᾶς πᾶνε, νά τό ξέρετε. Καί γιατί γίνονται αὐτά; Μήν ψάχνετε τήν αἰτία στούς πολιτικούς. (Τό λέω πιό πολύ σέ σᾶς τούς μεγάλους τώρα). Ἡ αἰτία εἴμαστε ἐμεῖς, εἶναι οἱ ἁμαρτίες μας. Εἴδατε τί εἶπε ὁ Θεός στόν Ἀβραάμ; Ἄν ὑπάρχουν δέκα δίκαιοι, δέν θά καταστραφοῦν οἱ πόλεις. Ἄν ὑπάρξουν λίγοι Ἕλληνες πού θά μετανοήσουν, θά φύγουμε ἀπό τά Σόδομα καί τά περίχωρα καί θά πᾶμε στόν Χριστό, πραγματικά στόν Χριστό, θά σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα. Ἄν θέλουμε νά σωθεῖ.. ἀλλιῶς καί ἡ Ἑλλάδα θά χαθεῖ, ἀλλά κι ἐμεῖς θά χαθοῦμε, πού εἶναι τό χειρότερο.
 
Λοιπόν, εὔχομαι καλό ὑπόλοιπο προσκύνημα. Συγγνώμη ἄν εἶπα λίγα παραπάνω, δηλαδή λίγο χρόνο περισσότερο σᾶς ἔφαγα, ἀλλά νομίζω εἶναι ἀναγκαῖα, νά τά βάλουμε καλά μέσα μας καί οἱ μικροί καί οἱ μεγάλοι, γιατί νομίζω ὅλοι ἀγαπᾶμε τήν πατρίδα μας καί ὅλοι θέλουμε τήν σωτηρία μας.