Προσόμοιο. Καί νῦν..

Θεοτοκίον Δογματικόν.

Ἦχος α΄.

 Παρῆλθεν ἡ σκιά τοῦ νόμου, τῆς χάριτος ἐλθούσης·

ὡς γάρ ἡ βάτος οὐκ ἐκαίετο καταφλεγομένη,

οὕτω Παρθένος ἔτεκες, καί παρθένος ἔμεινας·

ἀντί στύλου πυρός, δικαιοσύνης ἀνέτειλεν Ἥλιος,

ἀντί Μωϋσέως Χριστός, ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.