Ἐφόσον τά ὄνειρα παρουσιάζουν ποικιλία στόν τρόπο καί στήν αἰτία τῆς ἐμφανίσεώς τους, τόσο δύσκολα ὀφείλουμε νά πιστεύουμε σ᾿ αὐτά, ὅσο δύσκολο εἶναι νά διαφωτίσουμε τήν προέλευσή τους.Γιατί ἄν ὁ νοῦς δέν εἶναι ἐπιφυλακτικός ἀπέναντι σ᾿ αὐτά, καταβυθίζεται ἀπό τό ἀπατηλό πνεῦμα σέ πλῆθος ματαιοτήτων. Διότι ὁ διάβολος μέ τά ὄνειρα συνηθίζει νά μπερδεύει τήν ἀλήθεια μέ τό ψέμα, μέ σκοπό νά ρίξει στά δίχτυα του τήν ψυχή.

 Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Μέγας