Ἀπόσπασμα 13/2/22
 
Σήμερα ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ Τριωδίου ποὺ εἶναι ἡ πιὸ κατανυκτικὴ περίοδος τῆς ὅλης χρονιᾶς. Ἀρχίζει σήμερα λοιπὸν μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ τὸ Τριώδιο ποὺ εἶναι ἡ περίοδος ἡ ὁποία μᾶς προετοιμάζει, ἀλλὰ καὶ μᾶς εἰσάγει στὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ στὰ Πάθη τοῦ Κυρίου. Καὶ μετὰ βεβαίως, θὰ πανηγυρίσουμε ἄν θέλει ὁ Θεὸς καὶ ζήσουμε ἐδῶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἤ ἄν θέλει πάλι ὁ Θεὸς καὶ ζήσουμε σωστά, εἰς τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ· γιατὶ πάντα πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι καὶ νὰ σκεφτόμαστε τὸ τέλος μας, τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ αὐτὴ τὴν πρόσκαιρη ζωή.
Ἡ ζωή μας ἐδῶ θὰ περάσει ὁπωσδήποτε μέσα στὶς θλίψεις καὶ τὶς δοκιμασίες. Γιατὶ ὅπως λέει ὁ Κύριος, «διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν», (Πράξεις 14, 22)· πρέπει νὰ περάσουμε μέσα ἀπὸ πολλὲς θλίψεις, γιατὶ μόνο ἔτσι θὰ καθαριστοῦμε καὶ θὰ φωτιστοῦμε καὶ θὰ θεωθοῦμε μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Βλέπουμε πὼς ὁ κόσμος εἶναι μέσα σὲ μία γενικὴ ἀναστάτωση, καὶ ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται βγαίνει ὁ μαῦρος ἵππος ποὺ λέγει στὴν Ἀποκάλυψη ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸν πόλεμο. Ἀκούονται παντοῦ μηνύματα πολέμου καὶ μάλιστα στὴν χώρα αὐτή, τὴν Οὐκρανία. Ἐμεῖς θὰ πρέπει νὰ προσευχόμαστε καὶ νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι βέβαια γιὰ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ζήσουμε σωστά, καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ πολεμήσουμε γι’ αύτό, γιατὶ κυρίως ὁ πόλεμος εἶναι πνευματικός. Βέβαια, οἱ κοσμοκράτορες τοῦ κόσμου τούτου ἔχουν σχεδιάσει τὰ πάντα καὶ ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται τὰ ἔχουν προγραμματίσει. Ἕνας μεγάλος μασόνος εἶχε ἀπὸ πολλὰ χρόνια πρὶν -ἑκατὸ καὶ πλέον- ὁ λεγόμενος Albert Pike εἶχε γράψει μιὰ ἐπιστολὴ ποὺ ἔλεγε ὅτι θὰ γίνουν τρεῖς παγκόσμιοι πόλεμοι. Οἱ δύο ἤδη γίνανε, καὶ ὁ τρίτος θὰ φέρει μετὰ καὶ τὸν ἀναμενόμενο Μεσσία, τὸν ἀντίχριστο. Ἔτσι ἔχουν σχεδιάσει αὐτοὶ καὶ τὴν παγκόσμια κυριαρχία τους, γιατὶ βέβαια οἱ δύο πρῶτοι πόλεμοι ἔγιναν ἀπὸ τοὺς σιωνιστὲς μὲ σκοπὸ νὰ ἐπιτύχουν τὴν ἐγκαθίδρυση τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τὸ πέτυχαν. Ἀλλὰ τώρα τὰ πράγματα γι’ αὐτοὺς εἶναι πιὸ φιλόδοξα· θέλουν νὰ κυριαρχήσουν παγκοσμίως, γι’ αὐτὸ καὶ ἔχουν προετοιμάσει κι αὐτὸν τὸν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.

Βέβαια, ἐμεῖς ὡς Χριστιανοὶ δὲν ἔχουμε νὰ φοβηθοῦμε τίποτε. Μόνο ἕνα πρέπει νὰ φοβηθοῦμε, τὸν κακὸ ἑαυτό μας, τὶς ἁμαρτίες μας, τὴν ἁμαρτία. Νὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀγωνιστοῦμε νὰ μὴν ὑποκύψουμε ποτὲ εἰς τὰ πάθη καὶ στὶς ἁμαρτίες, καὶ ἄν ἔχουμε ὑποκύψει ἔστω καὶ κατ’ἐλάχιστον, νὰ εἴμαστε μὲ μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση.
Εὔχομαι ταπεινὰ νὰ περάσουμε μὲ κατάνυξη τὴν περίοδο αὐτὴ τοῦ Τριωδίου, νὰ εἴμαστε μακριὰ ἀπ’ ὅλες αὐτὲς τὶς εἰδωλολατρικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ καρναβαλιοῦ. Οὔτε κἄν νὰ πᾶμε νὰ δοῦμε! Οἱ Ἅγιοι, οἱ Ἱεροὶ Κανόνες μᾶς τὸ ἀπαγορεύουν αὐτό, ὁποιαδήποτε συμμετοχὴ σ’ αὐτὲς τὶς εἰδωλολατρικὲς γιορτὲς οἱ ὁποῖες εἶναι βέβαια στημένες ἀπὸ τὸν διάβολο, ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν περίοδο ποὺ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία θέλει νὰ μᾶς εἰσάγει εἰς τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ εἰς τὸν ἀσκητικὸ ἀγώνα· στὴ νηστεία καὶ στὴν προσευχὴ καὶ στὴ συχνότερη μετοχή μας στὴ Θεία Λειτουργία καὶ στὴ Θεία Κοινωνία.
Εὔχομαι λοιπὸν νὰ εἰσέλθουμε ἀγωνιστικά, καὶ νὰ βάλουμε τὰ δυνατά μας καὶ νὰ προσευχηθοῦμε περισσότερο σὲ αὐτὴ τὴν περίοδο ποὺ ὁ κόσμος ὅλος εἶναι σὲ ἀναστάτωση. Νὰ προσευχηθοῦμε γιὰ τὴν εἰρήνη ὅλου τοῦ κόσμου καὶ κυρίως γιὰ τὴν εἰρήνη τῶν καρδιῶν, γιατὶ ὁ πόλεμος εἶναι καρπὸς τῆς ἁμαρτίας, εἶναι καρπὸς τῆς μολυσμένης καρδιᾶς. Καὶ βεβαίως, ἐὰν καθαρίσει ἡ καρδιά, τότε θὰ εἰρηνεύσει καὶ ὁ κόσμος ὅλος καὶ θὰ πάψουν οἱ πόλεμοι. Ἀλλὰ δυστυχῶς κάποιοι δὲν θέλουν, ὁπότε μέχρι τέλους, ὅπως μᾶς λέει καὶ ἡ Ἀποκάλυψη, θὰ ἔχουμε τέτοια δυσάρεστα γεγονότα τὰ ὁποῖα μάλιστα θὰ γίνονται ὅλο καὶ πιὸ πολλά· περισσότεροι πόλεμοι, περισσότερες πεῖνες καὶ ἐντονότεροι πόλεμοι, παγκόσμιοι πόλεμοι, πράγμα τὸ ὁποῖο εἶναι πρωτοφανὲς γιὰ τὴν παγκόσμια ἱστορία νὰ ἔχουμε παγκοσμίους πολέμους. Καὶ αὐτὸ τὸ φαινόμενο φάνηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὸν 20ο αἰώνα ποὺ εἴχαμε δύο παγκόσμιους πολέμους, καὶ τώρα ἀπ’ ὅτι φαίνεται καὶ τρίτος. Καὶ ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι παρὰ σημάδια τῶν ἐσχάτων, ὅπως ἔχει προφητεύσει ὁ Κύριος ὅτι θὰ ἔρθουν λιμοὶ (δηλαδὴ πεῖνες), καὶ λοιμοὶ (δηλαδὴ λοιμώδεις ἀσθένειες, ἐπιδημίες κλπ.), καὶ σεισμοὶ ἐπίσης πολὺ ἔντονοι καὶ πόλεμοι. Καὶ αὐτὰ θὰ φθάσουν μέχρι τὸ τέλος, ὁπότε θὰ ἔρθει καὶ ὁ τελικὸς ἀντίχριστος, καὶ μετὰ ὁ Κύριος καὶ ἡ Δευτέρα Του Παρουσία. Δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ μᾶς ἐκπλήσσουν αὐτά· τὰ περιμένουμε, μᾶς τὰ ἔχει προφητέψει ὁ Κύριος, μᾶς τὰ ἔχει προείπει. Ἕνα μόνο νὰ προσέχουμε, τὴ δική μας τὴν προσωπικὴ ζωὴ καὶ τὴν προσπάθεια γιὰ νὰ σωθοῦμε. Ὅπως ἀκούσαμε προηγουμένως, εἶπε ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, ‘σὲ μία πόλη 300.000, ὑπολογίζω’, λέει, ‘νὰ σωθοῦν γύρω στοὺς 50, ἀλλὰ καὶ γι’ αὐτοὺς δὲν εἶμαι σίγουρος’. Δὲν εἶναι λοιπὸν ἁπλὸ καὶ εὔκολο πράγμα ἡ σωτηρία μας. Ἄς μὴν παραπλανόμεθα ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπάτησης καὶ χάνουμε τὸν στόχο. Ὁ στόχος εἶναι ὁ Χριστός μας καὶ ἡ πνευματική μας ζωή. Ἄς μὴ χάνουμε τὸν χρόνο μας στὸ διαδίκτυο καὶ ἄς μὴν εἴμαστε εὐκολόπιστοι. Τὰ σχέδια βέβαια τῶν ἀντιχρίστων εἶναι νὰ μᾶς ἐξαλείψουν εἰ δυνατὸν ἤ νὰ μᾶς ἀλλάξουν. Ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς ὁ ὁποῖος θὰ τὸν ἔχετε ἴσως ἀκούσει, Elon Musk λέγεται, ἔχει σχεδιάσει νὰ στείλει στὸ διάστημα 1.500 δορυφόρους. Θὰ δαπανήσει πάνω ἀπὸ δέκα δὶς γιὰ ποιό λόγο; Τὰ λέει ὁ ἴδιος καὶ μᾶς τὸ παρουσιάζει ἕνας Ἕλληνας καθηγητὴς ἀστροφυσικός, νὰ μετατρέψει τοὺς ἀνθρώπους -σᾶς τὸ λέω ἀκριβῶς ὅπως τὸ λέει- σὲ κατευθυνόμενες ἀνθρωποδομὲς τεχνητῆς νοημοσύνης. Δὲν ὑπάρχουν πλέον ἄνθρωποι ἀλλὰ ἀνθρωποδομὲς τεχνητῆς νοημοσύνης, τὸ περίφημο ΑΙ (artificial intelligence), ἔτσι ποὺ πλέον ὁ ἄνθρωπος δηλαδὴ θὰ γίνει κάτι σὰν ἕνα ἐξάρτημα τοῦ διαδικτύου, τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης καὶ αὐτὸ θὰ γίνει μὲ μετατροπή. Θὰ γίνει αὐτὴ ἡ μετατροπὴ μὲ ἐμφυτεύσεις στὸν ἄνθρωπο καὶ μία ἀρχὴ εἶναι αὐτὸ ὅλο τὸ σχέδιο μὲ τὰ ἐμβόλια-διαβόλια.
Λοιπόν, ἐμεῖς θὰ μείνουμε ὅμως σταθεροὶ στὸν Κύριό μας καὶ στὴν Πίστη μας καὶ ξαναλέω δὲν ἔχουμε νὰ φοβηθοῦμε τίποτε. Μόνο τὸν Θεὸ νὰ φοβούμαστε καὶ νὰ τηροῦμε τὶς Ἅγιες Ἐντολές Του. Καλὸ καὶ εὐλογημένο Τριώδιο!
 
Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
 
Ἡ Ἁγία Τριὰς διαφυλάξει πάντας ἡμᾶς.