Διὰ τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός λέγει γιά τούς ἀγγέλους: «Ὁ ἄγγελος δέν μπορεῖ νά μετανοήσει, γιατί εἶναι ἀσώματος· ὁ ἄνθρωπος, ἐξαιτίας τοῦ σώματος, ἔλαβε μετάνοια.
Εἶναι ἀθάνατος ὄχι κατά φύση, ἀλλά κατά χάρη· γιατί κάθε τι πού ἀρχίζει, ἔχει κατά φύση καί τέλος.
Μόνο ὁ Θεός ὑπάρχει πάντοτε, μᾶλλον ὅμως βρίσκεται καί πάνω ἀπό τήν παντοτινή ὕπαρξη· γιατί δέν εἶναι ὑπό τόν χρόνο, ἀλλά πάνω ἀπό τόν χρόνο, ὁ δημιουργός τῶν χρόνων.
Εἶναι περιγραπτοί· ὅταν βρίσκονται στόν οὐρανό, δέν βρίσκονται στήν γῆ, καί ὅταν στέλνονται ἀπό τόν Θεό στήν γῆ, δέν μένουν στόν οὐρανό.

Δέν περιορίζονται ἀπό τείχη καί πόρτες, γιατί δέν ἔχουν ὅρια. Εἶναι ἰσχυροί καί ἕτοιμοι γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ θείου θελήματος καί βρίσκονται ἀμέσως παντοῦ.
Ἦταν δυσκίνητοι πρός τό κακό, ἀλλά ὄχι ἀκίνητοι, τώρα ὅμως εἶναι καί ἀκίνητοι, ὄχι κατά φύση ἀλλά κατά χάρη. Στόν οὐρανό διαμένουν καί ἔχουν ἕνα ἔργο, νά ὑμνοῦν καί νά ὑπηρετοῦν τόν Θεό κατά τό θεῖο του θέλημα»1. 
 
Ὁ Μέγας Βασίλειος σέ ἀπολογητικό του λόγο κατά τοῦ Εὐνομίου θά πῆ γιά τούς ἀγγέλους: «Ὅλοι οἱ ἄγγελοι, ὅπως ἔχουν τό ἴδιο ὄνομα, ἔτσι ἔχουν καί ἴδιαν μεταξύ των φύσιν· ἐν τούτοις ἄλλοι ἐξ αὐτῶν προΐστανται ἐθνῶν, ἄλλοι ὅμως συνοδεύουν ἕνα ἕκαστον τῶν πιστῶν.
Ὅσον εἶναι προτιμότερον ὁλόκληρον ἔθνος ἀπό ἕνα ἄνθρωπον, τόσον μεγαλύτερον εἶναι κατ’ ἀνάγκην τό ἀξίωμα τοῦ ἐθνάρχου ἀγγέλου ἀπό τό ἀξίωμα αὐτοῦ πού τοῦ ἔχει ἀνατεθῆ ἡ προστασία ἑνός ἑκάστου ἀνθρώπου.
Ὅτι συνοδεύει τόν καθένα ἀπό τούς πιστούς ἕνας ἄγγελος, ὁ ὁποῖος σάν παιδαγωγός καί ποιμήν διευθύνει τήν ζωή του, κανείς δέν θά τό ἀρνηθῆ, ἄν θυμηθῆ τούς λόγους τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος εἶπε· “νά μή καταφρονήσετε κανέναν ἀπ’ αὐτούς τούς μικρούς, διότι οἱ ἄγγελοί των πάντοτε ἀτενίζουν τό πρόσωπον τοῦ Πατρός μου τοῦ οὐρανίου»2.

Ὁ δέ Μέγας Ἀθανάσιος μιλώντας γιά τήν παρθενία θά πῆ: «Ἰσχυρόν φάρμακον διά τήν σωτηρίαν εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη. Ὁ σατανᾶς δέν κατέπεσεν ἀπό τούς οὐρανούς ἐξ αἰτίας τῆς πορνείας ἤ μοιχείας ἤ κλοπῆς, ἀλλά ἡ ὑπερηφάνεια τόν ἔρριξεν εἰς τά κατώτερα μέρη τῆς ἀβύσσου. Διότι εἶπε τά ἑξῆς· “Θά ἀνέλθω καί θά τοποθετήσω τόν θρόνον μου ἀπέναντι ἀπό τόν θρόνον τοῦ Θεοῦ καί θά γίνω ὅμοιος μέ τόν Ὕψιστον”.
Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι τοῦ διαβόλου, ἐνῶ ἡ ταπεινοφροσύνη τοῦ Χριστοῦ. Διότι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος λέγει, ὅτι “Ἐκεῖνος πού θέλει νά εἶναι μεταξύ σας μεγάλος, ἄς εἶναι ὑπηρέτης ὅλων”»3.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σέ λόγο του εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου λέγει: «Κατά τήν Ἀνάληψη οἱ ἄγγελοι ἀπόλαυσαν ἐκεῖνο πού ποθοῦσαν ἀπό πολύ καιρό. Εἶδαν οἱ ἀρχάγγελοι ἐκεῖνο πού ἀπό πολύ καιρό ἐπιθυμοῦσαν, δηλαδή τόν ἄνθρωπο νά λάμπει κοντά στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ, νά ἀστράφτει ἀπό ἀθάνατη δόξα καί ὀμορφιά.
Γιατί αὐτό ποθοῦσαν ἀπό πολύ καιρό οἱ ἄγγελοι. Πράγματι ἄν καί ἡ τιμή τοῦ ἀνθρώπου ἦταν ἀνώτερη ἀπό τήν δική τους, ὅμως χαίρονταν καί γιά τά δικά μας ἀγαθά, γιατί ὑπέφεραν καί ὅταν τιμωρηθήκαμε. Γιατί τά Χερουβείμ ἄν καί φύλαγαν τόν Παράδεισο, ὅμως ὑπέφεραν»4. 
 
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης μιλώντας γιά τήν σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τίς Ἀσώματες Δυνάμεις λέγει: «Ὅταν προσεύχεσαι στίς Ἀσώματες Δυνάμεις, μή τίς φαντάζεσαι σάν τρομερά καί ἀνελέητα ὄντα. Ὄχι, εἶναι κάτι τό ἐντελῶς τό ἀντίθετο.
Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι εἶναι τά πιό καλόβολα, τά πιό ταπεινά, τά πιό ἀγαπητικά, τά πιό προσηνῆ καί φιλικά ὄντα, πάντοτε ἕτοιμα νά μᾶς ἀκούσουν καί βρίσκονται πολύ κοντά σέ ὅποιον τά ἐπικαλεῖται στήν προσευχή του μέ πίστι καί ἀγάπη.
Καί τό δικό τους ὄνομα, ὅπως τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀγάπη. Ἐπίσης, ὅταν προσεύχεσαι στίς Ἀσώματες Δυνάμεις, νά παραβλέπης κάθε τι τό γήινο ὡς φθαρτό καί νά ἀγαπᾶς μέ ὅλη σου τήν ψυχή τήν οὐράνια καί τήν αἰώνιο ζωή, λαχταρώντας την.
Εὐχαριστοῦνται πολύ οἱ Ἄγγελοι ὅταν βλέπουν ὅτι ποθοῦμε τά χαρίσματα τοῦ Πνεύματος, ὅτι θέλουμε νά γίνουμε συμπολῖται τῶν μακαρίων πνευμάτων, πού βρίσκονται στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Πρᾶγμα ἄλλωστε, γιά τό ὁποῖο καί ἔχουμε κληθῆ μέ τήν χάρι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας Τριάδος»5.


1. Ἰ. Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις Ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἐκδ. Πουρναρᾶ σελ.99.
2.Μ. Βασιλείου Ε.Π.Ε. τόμ. 10 σελ. 233.
3.Μ. Ἀθανασίου Ε.Π.Ε. τόμ. 11 σελ. 179.
4. Ἰ. Χρυσοστόμου Ε.Π.Ε. τόμ. 36 σελ. 219.
5. Ἁγ. Ἰωάννου Κρονστάνδης Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου Ἐκδ. Ἀστέρος σελ. 195.

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1997, 8 Νοεμβρίου 2013