” Δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα Ιωάννης ό Χρυσόστομος !
Δεν υπάρχει σήμερα Μέγας Βασίλειος, δεν υπάρχει Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός…..
Δυστυχώς οι ολίγοι καλοί επίσκοποι που υπάρχουν είναι δειλοί, δεν έχουν σθένος
ν ‘ αγωνισθούν.Και ξεχνούν οί καλοί επίσκοποι, ότι μία καθαίρεσις είναι τίτλος τιμής, δι ‘ εκείνον ό οποίος καθαιρείται, λόγω προσηλώσεως στην πίστι….
Καθηρημένος απέθανε ό Ιερός Χρυσόστομος, αλλά η δόξα του είναι αιωνία μέσα στην Εκκλησία μας….! “
+ Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης.