Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

ὑπερήφανος ἄνθρωπος νιώθει ἄβολα ὅταν τοῦ ζητοῦν νά ταπεινωθεῖ μπροστά στούς ἄλλους. Τό ἴδιο ἄβολα νιώθει κι ὁ φθονερός ἄνθρωπος ὅταν τοῦ ζητοῦν νά εὐχηθεῖ τό καλό γιά τούς ἐχθρούς του·

ὁ μνησίκακος ὅταν τοῦ ἀπαιτοῦν νά συγχωρήσει καί νά συμφιλιωθεῖ μέ κεῖνον πού τοῦ ἔκανε κακό·

ὁ φιλάργυρος ὅταν τοῦ ὑπενθυμίζουν πώς πρέπει νά πληρώσει τά χρέη του·

ὁ γαστρίμαργος ὅταν τοῦ μιλᾶνε γιά νηστεία καί γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς.Ὅλοι αὐτοί ὅμως πρέπει νά κατανικήσουν τά πάθη τους, νά συγκρατήσουν τά αἰσθήματά τους καί νά ἐκπληρώσουν αὐτά πού τούς ζητοῦν οἱ ἄλλοι ἤ πού ἀπαιτεῖ τό εὐαγγέλιο. Διαφορετικά, ἄν μένουν ἀμετανόητοι καί ἀθεράπευτα προσκολλημένοι στά πάθη τους, θά ὁδηγηθοῦν στήν αἰώνια καταδίκη.

**

Δόξα στή δύναμη τῆς χάρης Σου, Κύριε! Καμιά ἁμαρτία, τίποτα δέν μπορεῖ νά τῆς ἀντισταθεῖ, ὅταν ὁ ἄνθρωπος τήν ἐπικαλεῖται μέ πίστη. Ὅταν ὁ παγκάκιστος ἐχθρός μέ ὑποβάλλει σέ δοκιμασίες σκληρές καί μέ ἐνοχλεῖ μέ τά πάθη μου, κάνω τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ καί λέω μέσα μου: «Τίποτα δέν μπορεῖ ν᾿ ἀντισταθεῖ στή δύναμη τῆς χάρης Σου». Κι ἀμέσως ἡ βία ὑποχωρεῖ, ἡ ἐνόχληση κι ἡ δοκιμασία ἀπομακρύνονται καί στή θέση τους ἔρχεται ἡ γαλήνη κι ἡ εἰρήνη.

«Δόξα τῇ δυνάμει Σου, Κύριε!»

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/