Κοντάκιον

 Ἡ Παρθένος σήμερον τόν προαιώνιον Λόγον

ἐν σπηλαίῳ ἔρχεται ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως.

Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα·

δόξασον μετά Ἀγγέλων καί τῶν Ποιμένων,

βουληθέντα ἐποφθῆναι, παιδίον νέον,

τόν πρό αἰώνων Θεόν