Κοντάκιον

 Ἡ Παρθένος σήμερον τόν ὑπερούσιον τίκτει

καί ἡ γῆ τό σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει·

ἄγγελοι μετά ποιμένων δοξολογοῦσι, μάγοι δέ

μετά ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι᾿ ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη

παιδίον νέον,, ὁ πρό αἰώνων Θεός.