Κάθισμα

Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός·

ἀκολουθήσωμεν λοιπόν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ,

μετά τῶν μάγων ἀνατολῆς τῶν βασιλέων.

Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἀκαταπαύστως ἐκεῖ·

ποιμένες ἀγραυλοῦσινν ὠδήν ἐπάξιον.

Δόξα ἐν ὑψίστοις, λέγοντες,

τῷ σήμερον ἐν τῷ σπηλαίῳ τεχθέντι

ἐκ τῆς Παρθένου καί Θεοτόκου

ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας.