Κάθισμα

Τί θαυμάζεις, Μαριάμ, τί ἐκθαμβεῖσαι ᾧ ἐν σοί;

Ὅτι ἄχρονον υἱόν χρόνῳ ἐγέννησα, φησί,

τοῦ τικτομένου τήν σύλληψιν μή διδαχθεῖσα.

Ἄνανδρος εἰμι, καί πῶς τέξω υἱόν;

ἄσπορον γονήν τίς ἑώρακεν;

ὅπου Θεός γάρ βούλεται

νικᾶται φύσεως τάξις, ὡς γέγραπται.

Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου

ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας.