Κάθισμα

 Ὁ ἀχώρητος παντί πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί;

ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός

πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς μητρός;

Πάντως ὡς οἶδεν, ὡς ἠθέλησε καί ὡς ηὐδόκησεν.

Ἄσαρκος γάρ ὤν, ὅ οὐκ ἦν δι᾿ ἡμᾶς.

Καί μή ἐκστάς τῆς φύσεως,

μετέσχε τοῦ ἡμετέρου φυράματος.

Διπλοῦς ἐτέχθη Χριστός, τόν ἄνω

κόσμον θέλων ἀναπληρῶσαι.