Στιχηρό προσόμοιο

 Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ,

ὅτι ὤφθης ἐπί γῆς ὡς ἄνθρωπος δι᾿ ἡμᾶς;

Ἕκαστον γάρ τῶν ὑπό σοῦ γενομένων

κτισμάτων τήν εὐχαριστίαν σοι προσάγει·

οἱ Ἄγγελοι τόν ὕμνον· οἱ οὐρανοί τόν Ἀστέρα·

οἱ Μάγοι τά δῶρα· οἱ Ποιμένες τό θαῦμα·

ἡ γῆ τό σπήλαιον· ἡ ἔρημος τήν φάτνην·

ἡμεῖς δέ· Μητέρα Παρθένον.

Ὁ πρό αἰώνων Θεός ἐλέησον ἡμᾶς.