Στιχηρό προσόμοιο

 Ἡ δημιουργός, νῦν προέρχεται Σοφία,

αἱ προφητικαί, διανίσχουσι νεφέλαι·

ἡ χάρις αἰθριάζει· ἡ ἀλήθεια ἔλαμψε·

παύεται αἰνίγματα σκιώδη·

ἡ τῆς Ἐδέμ ἠνοίγη πύλη·

Ἀδάμ χόρευε· ὁ πλαστουργός Θεός ἡμῶν,

ἑκών πεπλαστούργηται.