ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ

Εἰδικά θεραπευτικά μέσα γιά τήν κατάθλιψη

Ὀρθή πίστη (Ὀρθοδοξία)

Ἐμπιστοσύνη στήν Θεία Ἀγάπη καί στήν Θεία Πρόνοια

Ἐφαρμογή τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν.

Ἀγάπη πρός τόν Θεό (Θεῖος Ἔρωτας).

Ἡσυχία

Προσευχή

Ταπεινοφροσύνη-ταπείνωση

Ὑπακοή

Ἀποβολή τῆς ἀθυμίας καί πνευματική χαρά

Ἐργασία

Πνευματική μελέτη

Ἐνασχόληση μέ τόν κῆπο, τά λουλούδια, τήν τέχνη.

Βυζαντινή μουσική

Περίπατος καί ὡραῖες ἀναμνήσεις

Ἀποβολή ὅλων τῶν λογισμῶν ἐξ ἀρχῆς

Ἀποβολή τῆς ζήλειας καί τοῦ φθόνου

Καταπολέμηση τῆς ἐπιθυμίας νά μᾶς ἀγαποῦν

Ὑπομονή

Ἀναθέρμανση τοῦ πνευματικοῦ ζήλου

Κλείσιμο τηλεόρασης καί βιντεοπαιχνιδιῶν

Μετάνοια καί Ἱερά Ἐξομολόγηση

Ὀρθή πίστη (Ὀρθοδοξία)

Ἀρχή τήν θεραπείας εἶναι ἡ ὀρθή πίστη ἡ ὁποία σαρκώνεται στήν ζωή μας.

Βεβαίως, δέν μπορεῖ κανείς νά θεραπευθεῖ, ἄν δέν πιστέψει ἔμπρακτα στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί στήν διδασκαλία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας. Λέγει ὁ Μ. Ἀθανάσιος: «Οἱ Πατέρες –ὅλοι μέ μία γνώμη– μᾶς παρέδωκαν ὅτι δέν μποροῦμε νά καταβάλλουμε διαφορετικά ἀσφαλές θεμέλιο γιά τήν τελείωση τῆς ἀρετῆς, παρά διά μέσου τῆς ταπείνωσης, ἡ ὁποία προξενεῖται ἀπό τήν πίστη καί τήν πραότητα καί τήν τέλεια ἀκτημοσύνη. Μέσῳ αὐτῶν ἡ τέλεια ἀγάπη κατορθώνεται μέ τήν χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»1.

Ὅταν πραγματοποιηθοῦν αὐτά, τότε ἀληθινά ἀλλάζει ὁ ἄνθρωπος, βρίσκει τήν ρίζα τῆς ὕπαρξής του, τό ἀληθινό θεμέλιο, πού δέν εἶναι ἄλλο παρά «ὁ Κείμενος… ὁ Ἰησοῦς Χριστός»2. Τότε θεραπεύεται πνευματικά, διασώζει τήν ὑπόστασή του, πραγματώνει τόν σκοπό τῆς ὕπαρξής του, δηλαδή τό νά γίνει «καθ’ ὁμοίωσιν» τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ.

2) Ἐμπιστοσύνη στήν Θεία Ἀγάπη καί στήν Θεία Πρόνοια

Ἡ ἐμπιστοσύνη στήν Θεία Πρόνοια ὄχι μόνο διώχνει τήν διαβολική ἀκηδία-κατάθλιψη, πού παραλύει τήν ψυχή καί τήν νεκρώνει, ἀλλά ἀντίθετα: γεμίζει τήν ψυχή μέ τό ἀντίδοτο τῆς λύπης-κατάθλιψης, πού εἶναι ἡ πνευματική χαρά.

«Ὅπως ἀκριβῶς τὸ ποτάμι», λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος «διακλαδιζόμενο σὲ ἀμέτρητα μέρη, ποτίζει τὴν ἐκτεταμένη γῆ πάνω στὴν ὁποία ἁπλώνεται, ἔτσι ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ παντοῦ ξεχύνεται, σκορπίζεται μὲ ἀφθονία, ἔρχεται μὲ ὁρμὴ καὶ ὅλα τὰ γεμίζει. Δὲν μᾶς χαρίζει δὲ μόνο ἀσφάλεια οὔτε βοήθεια παντοδύναμη ἀλλὰ καὶ πνευματικὴ χαρά»3.

Ἔγραφε ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ ἔγκλειστος πρός πνευματικό του παιδί πού ἔπασχε ἀπό ἀκηδία: «Ἀλλὰ μὴν ξεχνᾶτε ποτὲ πὼς ὁ Θεὸς εἶναι κοντά σας. Ὅλοι εἴμαστε παιδιά Του. Ἀποπαίδια δὲν ἔχει. Καὶ κανέναν δὲν ἀφήνει. Ὅλα γιὰ τὸ καλό μας τὰ παραχωρεῖ, ἀκόμα καὶ τὶς πιὸ μεγάλες συμφορές. Νομίζω πὼς τὸ ἔχετε ἀντιληφθεῖ. Γι’ αὐτὸ παραδώσατε ἤδη μὲ ἐμπιστοσύνη τὸν ἑαυτό σας καὶ τὴ ζωή σας στὰ χέρια Του. Ὅποιος ἐλπίζει στὸν Θεό, ἀξιώνεται νὰ λάβει τὸ ἔλεός Του. Νὰ ἐπικαλεῖστε τὴν μεσιτεία τῆς Κυρίας Θεοτόκου»4.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Τά πάθη καί ἡ κατάθλιψη – Τί εἶναι καί πῶς θεραπεύονται (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο

Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 282, Τιμή: 9€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

 

1Μ. Ἀθανασίου, TLG, Athanasius Theol., Epistulae ad Castorem [Sp.]

Volume 28, page 905, line 16 «οἱ Πατέρες ἡμῶν ἐπιστάμενοι, πάντες μιᾷ γνώμῃ παραδεδώκασι μὴ ἄλλως δύνασθαι ἡμᾶς θεμέλιον ἀσφαλῆ πρὸς τελείωσιν ἀρετῆς καταβάλλεσθαι, εἰ μὴ διὰ ταπεινώσεως, ἥτις ἀπὸ πίστεως καὶ πραότητος, καὶ τελείας ἀκτημοσύνης προσγίνεσθαι πέφυκε, δι’ ὧν ἡ τελεία ἀγάπη κατορθοῦται χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

 

2Α΄ Κορ. 3, 11:«Θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός».

 

3Ἅγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς Ψαλμὸ ME’, 1 ΕΠΕ 6, 92- MG 55, 205: «Ὥσπερ ποταμὸς εἰς μυρία σχιζόμενος μέρη, τὴν ὑποκείμενη ἄρδει χώραν, οὕτως ἡ τοῦ Θεοῦ πρόνοια πανταχόθεν ἐπιρρεῖ, δαψιλῶς φερομένη καὶ ροιζηδὸν ἐπιούσα καὶ πάντα πληροῦσα. Οὐκ ἀσφάλεια δὲ παρέχει μόνο ἡμῖν, οὐδὲ βοήθεια ἀρραγῆ, ἀλλὰ καὶ πνευματικὴ χαράν»(3435). ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΧΑΡΩΝΗ- ΟΥΡΑΝΙΑΣ Α. ΛΑΝΑΡΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΤΟΜΟΣ Γ’ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ-ΠΙΣΤΗ -ΑΘΗΝΑ 1995, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ, ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ.

 

4Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, «Χειραγωγία στήν Πνευματική ζωή», ἐκδ. Ἱ.Μ.Παρακλήτου, http://hristospanagia3.blogspot.com/2010/12/.