Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Πατέρες καί ἀδελφοί

Εἴθε

ὁ ἐνανθρωπήσας δι ἡμᾶς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός

νά μᾶς χαρίζει μετάνοια, κάθαρση ἀπό τά πάθη

καί ἀληθινά ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή.

Εἴθε

καί ἐμεῖς νά ἀγωνιζόμαστε ζώντας ἀσκητικά καί

μυστηριακά μέσα στήν μόνη

ἀληθινή Ἑκκλησία, τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί

Ἀποστολική Ὀρθόδοξη

Ἐκκλησίας μας.

Ἔτσι θά μετέχουμε στήν θεία Του εὐλογία σε ὅλη

τήν διάρκεια τοῦ νέου ἔτους, ἀλλά καί στήν

αἰωνιότητα