Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Τί προσπαθεῖ νά μᾶς μάθει  Ἐκκλησία ὅταν βάζει στό στόμα μας προσευχές πού λέγονται ὄχι ἀπό ἕνα πρόσωπο ἀλλά ἀπό πολλά μαζί, εἴτε αὐτές οἱ προσευχές γίνονται στό σπίτι εἴτε στήν ἐκκλησία;

Προσπαθεῖ νά μᾶς ἐντάξει τήν ἀμοιβαία ἀγάπη πού πρέπει νά ᾿χουμε·  νά μᾶς μάθει πώς πάντοτε, εἴτε προσευχόμαστε εἴτε κάνουμε ὁτιδήποτε ἄλλο, πρέπει ν᾿  ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον σάν τόν ἑαυτό μας. Ἔτσι θά μιμούμαστε τόν Τριαδικό Θεό καί θ᾿ ἀντιπροσωπεύουμε τήν ὑπέρτατη θεϊκή ἑνότητα. Δέ θά ᾿ μαστε πολλοί, ἀλλά ἕνας.

«Ἵνα πάντες ἕν ὦσι, καθώς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν σοί, ἵνα καί αὐτοί ἐν ἡμῖν ὦσιν» (Ἰωάν. Ιζ΄: 21).

Ἡ κοινή προσευχή μαζί μέ τούς ἄλλους ἤ καί ἐκ μέρους τους μᾶς διδάσκει ἐπίσης νά μοιραζόμαστε τά ἐπίγεια ἀγαθά μαζί τους, ὥστε στή ζωή νά τά ἔχουμε ὅλα κοινά, σά νά εἴμαστε ἕνας. Αὐτό πάει νά πεῖ πώς ἡ ἀμοιβαία ἀγάπη πρέπει νά φανερώνεται σέ ὅλα, ὁ καθένας πρέπει νά χρησιμοποιεῖ τίς ἱκανότητές του γιά τό καλό ὅλων, νά μήν κρύβει τό τάλαντό του στή γῆ, νά μήν εἶναι ἰδιοτελής καί ὀκνηρός.

Ἄν εἶσαι σοφός καί συνετός, συμβούλεψε τούς ἀδαεῖς.

Ἄν εἶσαι μορφωμένος, δίδαξε τούς ἀγραμμάτους.

Ἄν εἶσαι δυνατός, προστάτεψε τούς ἀδύνατους.

Ἄν εἶσαι πλούσιος, βοήθησε τούς φτωχούς.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει. 

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/