Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

«Εἶμαι μόνο μάρτυρας, γιά νά μαρτυρήσω ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ὅλα ὅσα θά μοῦ ἐξομολογηθεῖς», λέει ὁ πνευματικός πατέρας στόν ἐξομολογούμενο. Οἱ ἱερεῖς θά εἶναι μάρτυρες τῶν ἁμαρτωλῶν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου κατά τή φοβερά ἡμέρα τῆς κρίσης. Θά μαρτυρήσουν κατά πόσο μετανόησαν γιά τή μιά ἤ τήν ἄλλη ἁμαρτία. Ὅσοι μετανόησαν θά συγχωρεθοῦν. Μά γιατί εἶναι ἀπαραίτητο νά ᾿χει μάρτυρες ὁ Θεός, ἀφοῦ ὁ ἴδιος εἶναι παντογνώστης;«Οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περί τοῦ ἀνθρώπου· αὐτός γάρ ἐγίνωσκε τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ» (Ἰωάν. Β΄: 25), διαβάζουμε στό Εὐαγγέλιο. Καί βέβαια δέν εἶναι ἀπαραίτητο γιά τό Θεό, εἶναι ὅμως γιά μᾶς. Θά χαροῦμε ὅταν δοῦμε τούς ἱερεῖς νά μαρτυροῦν γιά μᾶς «ἐνώπιον ἀγγέλων καί ἀνθρώπων», νά ὁμολογήσουν ὅτι μετανοήσαμε γιά τίς ἁμαρτίες μας, αὐτοτιμωρηθήκαμε, καταδικάσαμε τήν ἁμαρτία καί ἀποφασίσαμε σταθερά νά μήν ξαναμαρτήσουμε. Θυμήσου τά λόγια τοῦ Κυρίου μας στούς Ἀποστόλους: 

«Καί ἐπί ἡγεμόνων καί βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖ» (Μάρκ. Ιγ΄ : 9) καί «κηρυχθήσεται τοῦτο τό εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι» (Ματθ. Κδ΄ : 14).

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/