3.Εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχουν
πολλοί θεοί;  
Σ
τό σημεῖο ὅμως αὐτό πρέπει νά ἀπαντήσουμε καί στό ἑξῆς ἐρώτημα:
Εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχουν πολλοί θεοί;
Γιατί ὁ Θεός νά εἶναι ἕνας καί μοναδικός, καί νά μήν ὑπάρχουν καί ἄλλοι θεοί;
Ἄν ὑπάρχουν πολλοί θεοί, τότε θά πρέπει νά ἔχουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους. Διότι ἐάν δέν ἔχουν διαφορές, τότε δέν μποροῦμε νά ἔχουμε πολλούς θεούς ἀλλά ἕναν. Ἐάν ὅμως ἔχουμε διαφορές μεταξύ τῶν θεῶν αὐτῶν, τότε πρέπει κάποια
χαρακτηριστικά νά μήν τά ἔχουν κάποιοι ἀπό αὐτούς. Ἄλλοι νά ἔχουν ἄλλα καί ἄλλοι ἄλλα. Ἄρα λοιπόν κάποια στοιχεῖα θά λείπουν ἀπό ὅλους. Κανείς τους  δέν θά ἔχει τά ἴδια ἀκριβῶς στοιχεῖα μέ τούς ἄλλους. Ἄρα λοιπόν δέν μποροῦν νά εἶναι τέλειοι, ἐφόσον σέ ὅλους λείπουν κάποια χαρακτηριστικά πού ἀνήκουν στούς ἄλλους. Θεοί ὅμως πού δέν εἶναι τέλειοι δέν μποροῦν νά εἶναι θεοί.
Ἀλλά ἀκόμα κι ἄν ὑποθέσουμε ὅτι μπορεῖ νά γίνει αὐτό, νά ὑπάρχουν πολλοί θεοί μέ διαφορετικά χαρακτηριστικά, τότε ποιός ἀπ’ ὅλους θά κυβερνᾶ τό σύμπαν; Πῶς θά ὑπάρχει ἁρμονία στό σύμπαν ὅταν θά ἔχουμε διαφορετικούς κυβερνῆτες καί διαφορετικές ἀπόψεις τῶν θεῶν αὐτῶν;Ἕνα τέτοιο σύμπαν πού τό κυβερνοῦν πολλοί διαφορετικοί ἀτελεῖς θεοί, εἶναι καταδικασμένο νά καταστραφεῖ.
Συνεπῶς δέν μπορεῖ νά ὑπάρχουν πολλοί θεοί διαφορετικοί καί ἀτελεῖς, ἀλλά ἕνας Θεός, ζωντανός, τέλειος, δημιουργός καί ἀπόλυτος κυβερνήτης τοῦ σύμπαντος.
Καί ποιός εἶναι ὁ Θεός;
Πῶς νά μπορέσουμε ἐμεῖς οἱ μικροί καί ἐλάχιστοι ἄνθρωποι νά γνωρίσουμε ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, νά εἰσδύσουμε στούς ὠκεανούς ἑνός ἄλλου κόσμου, νά γνωρίσουμε ἕνα Θεό τέλειο καί ἄπειρο; Εἶναι ἀδύνατον. Κανένας ἄνθρωπος δέν μπόρεσε οὔτε θά μπορέσει ποτέ νά ἐρευνήσει τά ἀνεξερεύνητα βάθη τῆς φύσεως καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
Καί τότε;
Εἴμαστε ἐγκαταλελειμμένα παιδιά καί ὀρφανά ἑνός Θεοῦ πού μᾶς ἄφησε μέσα στό σκοτάδι τῆς ἄγνοιας καί τῆς ἀναζήτησής του;
 Ὄχι! Κανείς δέν μπόρεσε οὔτε μπορεῖ νά γνωρίσει τόν Θεό, ἐάν ὁ Ἴδιος δέν ἀποκαλύψει τόν Ἑαυτό του σέ μᾶς τούς ἀνθρώπους.
Ἀφοῦ λοιπόν μέσα στούς αἰῶνες δέν μπόρεσαν οἱ ἄνθρωποι νά ἀνακαλύψουν τόν Θεό, μήπως ὁ Θεός τελικά ἔκανε αὐτό πού δέν μποροῦσε νά κάνει ὁ ἄνθρωπος;
·        Μήπως ὁ Θεός φανέρωσε τόν Ἑαυτό του σέ κάποια ἀπό τίς θρησκεῖες πού ὑπάρχουν σήμερα;
·        Εἶναι δυνατόν ὁ Θεός νά ἀποκαλύφθηκε μόνο σέ μία θρησκεία;
·        Ἤ μήπως φανέρωσε κάποια στοιχεῖα ἀπό τήν παρουσία Του σέ ὅλες τίς θρησκεῖες;
Μάριος Ν. Δομουχτσῆς
Σέ ποιόν Θεό νά πιστέψω;
(σελ.38-40)
Ἔκδοση Πέμπτη
 ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑ 2013
http://makkavaios.blogspot.gr/2016/01/blog-post_83.html#more