Κοίτα να μην βρεθείς να δίνεις υποσχέσεις, που είναι μακρύτερες από τη ζωή. Δεν ξέρεις τι θα φέρει η αυριανή ημέρα. Να μη υπόσχεσαι αυτά που δεν είναι δικά σου. Σε προσκαλούμε, άνθρωπε εις την Ζωή. Γιατί αποφεύγεις την πρόσκληση΄; Σε συμμετοχή αγαθών. Γιατί περιφρονεί στη δωρεά; Η Βασιλεία των ουρανών είναι ανοιχτή. Αυτός που προσκαλεί δεν ψεύδεται. Ο δρόμος είναι εύκολος. Δεν χρειάζεται ούτε χρόνος, ούτε έξοδα, ούτε φροντίδα. Γιατί βραδύνεις. Γιατί αποφεύγεις; Γιατί φόβισε το ζυγό, σαν δαμάλι που δεν γνωρίζει ζυγό; “Είναι καλός ο ζυγός και ελαφρός”. Δεν πληγώνει το λαιμό αλλά τον δοξάζει. Διότι η ζεύγλη [1] δεν δένεται γύρω από τον τράχηλο, επειδή αυτόν που τον σύρει τον θέλει αυτεξούσιο. Βλέπεις ότι ο Εφραίμ κατηγορείται ο στρεκλιασμένη αγελάδα, διότι περιπλανάται άτακτα ατιμάζοντας τον ζυγό του νόμου.Βάλε κάτω από το ζυγό των ανυπότακτο αυχένα σου. Γίνε υποζύγιο του Χριστού για να μη γίνεις ευπρόσβλητος στα θυρία αφού απαλλαγείς, από την ζεύγλη και γυρίζεις ελεύθερα είς στην ζωή.

 
 
 
 
Ὅρα μὴ εὑρεθῇς μακροτέρας τῆς ζωῆς τὰς ὑποσχέσεις ποιούμενος. Οὐκ οἶδας τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα· μὴ ἐπαγγέλλου τὰ μὴ σά. Ἐπὶ ζωήν σε καλοῦμεν, ἄνθρωπε·
τί ἀποφεύγεις τὴν κλῆσιν; Ἐπ’ ἀγαθῶν μετουσίαν· τί ὑπερβαίνεις τὴν δωρεάν; Βασιλεία οὐρανῶν ἤνοικται· ὁ καλῶν ἀψευδής· ἡ ὁδὸς ῥᾳδία, οὐ χρόνου, οὐ δαπάνης, οὐ πραγματείας χρεία· τί μέλλεις; τί ἀναδύῃ; τί φοβῇ τὸν ζυγὸν, ὥσπερ δάμαλίς τις ἀπειρόζυγος; Χρηστός ἐστιν, ἐλαφρός ἐστιν· οὐ τρίβει τὸν αὐχένα, ἀλλὰ δοξάζει. Οὐ γὰρ δεσμεῖται ἡ ζεύγλη περὶ τὸν τράχηλον, αὐτεξούσιον ἐπιζητεῖ τὸν ὑφέλκοντα. Ὁρᾷς, ὅτι κατηγορεῖται Ἐφραὶμ, ὡς παροιστρῶσα δάμαλις, ὅτι ἄτακτα περιπλανᾶται τὸν τοῦ νόμου ζυγὸν ἀτιμάζων; Ὑπόθες σου τὸν ἀδάμαστον αὐχένα· γενοῦ ὑποζύγιον τοῦ Χριστοῦ, ἵνα μὴ, ἀφειμένος τῆς ζεύγλης, μηδὲ ἐλευθεριάζων τῷ βίῳ, εὐεπιχείρητος ᾖς τοῖς θηρίοις.
[1]ζεύγλη : το καμπύλο τμήμα του ζυγού των ζώων.
 
 
ΠΗΓΗ:ΕΔΩ
 
Προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα.
 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
https://wra9.blogspot.com/2022/01/blog-post_5.html