Ἂν δὲν ἀφήσης τὴν ἁμαρτίαν ὅ,τι καὶ ἂν κάνης πηγαίνει χαμένο. Μόλις χωρίσεις καὶ ἀφήσεις τὴν ἁμαρτίαν ὅλα εἶναι συγχωρημένα μετὰ τὴν ἐξομολόγησιν.

( Γέρων Ἰωσὴφ ὁ ἡσυχαστής )

 

πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο