Είπε η αμμά Συγκλητική: «Πολλοί αν και μένουν στο όρος, κάνουν αυτά που κάνουν και οι άνθρωποι των πόλεων και γι’ αυτό χάνονται. Γιατί είναι δυνατόν κάποιος να ζει μαζί με πολλούς, αλλά να μονάζει ως προς την εσωτερική διάθεση∙ και άλλος να μένει μόνος, αλλά με τη σκέψη να ζει μαζί με πολλούς».
 
*** 
 
Εἶπεν ἀμμᾶ Συγκλητική· Πολλοὶ ἐν ὄρει ὄντες τὰ τῶν δημοτῶν πράττοντες ἀπώλοντο, καὶ πολλοὶ ἐν πόλεσιν ὄντες τὰ τῆς ἐρήμου ἔργα ποιοῦντες σῴζονται. ∆υνατὸν γὰρ μετὰ πολλῶν ὄντα μονάζειν τῇ γνώμῃ, καὶ μόνον ὄντα μετὰ ὄχλων τῇ διανοίᾳ διάγειν.
 
ΤΟ ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ
Τόμος Α΄
Έκδοση: Ι.Ησυχ. Το Γεννέσιος της Θεοτόκου 
Πανόραμα Θεσσαλονίκης
σελ.274-275
https://wra9.blogspot.com/2021/01/blog-post_5.html