Φωτογραφία: Man sentenced God to death; by His resurrection, God sentenced man to immortality. In return for a beating, He gives an embrace; for abuse, a blessing; for death, immortality. Man never showed so much hate for God as when he crucified Him; and God never showed more love for man than when He arose. Man even wanted to reduce God to a mortal, but God by His resurrection made man immortal. The crucified God is risen and has killed death. Death is no more. Immortality has surrounded man and all the words.
By the resurrection of the God-Man, human nature has been led irreversibly onto the path of immortality, and has become dreadful to death itself. For before the resurrection of Christ, death was dreadful to man, but after the resurrection of Christ man has become more dreadful to death. When man lives by faith in the risen God-Man, he lives above death, out of its reach; it is a footstool for his feet: O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? (I Cor 15:55) When a man belonging to Christ dies, he simply sets aside his body, like clothing, in which he will again be vested on the day of dreaded judgement.

st Justin (Popovich)


Ἀπολυτίκιον.  Ἥχος γ΄

Εὐφραινέσθω τά οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τά ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε
κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ ὁ Κύριος· ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τόν
θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ἅδου
ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καί παρέσχε τῷ κόσμῳ τό μέγα ἔλεος.


Θεοτοκίον.
Σέ τήν μεσιτεύσασαν τήν σωτηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν,
ἀνυμνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε· ἐν τῇ σαρκί γάρ τῇ ἐκ σοῦ
προσληφθείσῃ, ὁ Υἱός σου καί Θεός ἡμῶν, τό διά Σταυροῦ
καταδεξάμενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ἐκ φθορᾶς,
 ὡς φιλάνθρωπος.