Δέσποτα Χριστέ ὁ Θεός,
ὁ τοῖς πάθεσί Σου τά πάθη μου θεραπεύσας,
καί τοῖς τραύμασί Σου τά τραύματά μου ἰατρεύσας,
χάρισαί μοι τῷ πολλά Σοι πταίσαντι δάκρυα κατανύξεως·
συγκέρασόν μου τό σῶμα,
ἀπό ὀσμῆς τοῦ ζωοποιοῦ σώματός Σου,
καί γλύκανόν μου τήν ψυχήν τῷ Σῷ τιμίῳ αἵματι,
ἀπό τῆς πικρίας ἥν με ὁ ἀντίδικος ἐπότισεν.

Ὕψωσόν μου τόν νοῦν πρός Σέ,
κάτω ἑλκυσθέντα,
καί ἀνάγαγέ με ἀπό τοῦ χάσματος τῆς ἀπωλείας·
ὅτι οὐκ ἔχω μετάνοιαν,
οὐκ ἔχω κατάνυξιν,
οὐκ ἔχω δάκρυον παρακλητικόν,
τά ἐπανάγοντά με τέκνα πρός ἰδίαν κληρονομίαν.

Ἐσκότισμαι τόν νοῦν ἐν τοῖς βιωτικοῖς πάθεσι,
καί οὐκ ἰσχύω ἀτενίσαι πρός Σε ἐν ὀδύνῃ,
οὐ δύναμαι θερμανθῆναι τοῖς δάκρυσι τῆς πρός Σέ ἀγάπης.

Ἀλλά, Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,
ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν,
δώρησαί μοι μετάνοιαν ὁλόκληρον
καί καρδίαν ἐπίπονον εἰς ἀναζήτησίν Σου·
χάρισαί μοι τήν χάριν Σου καί
ἀνακαίνισον ἐν ἐμοί τάς μορφάς τῆς Σῆς εἰκόνος.

Κατέλιπόν Σε, μή με ἐγκαταλίπῃς·
ἔξελθε εἰς ἀναζήτησίν μου,
ἐπανάγαγέ με πρός τήν νομήν Σου,
συναρίθμησόν με τοῖς προβάτοις τῆς ἐκλεκτῆς Σου ποίμνης,
καί διάθρεψόν με σύν αὐτοῖς ἐκ τῆς χλόης τῶν θείων Σου Μυστηρίων·
πρεσβείαις τῆς Πανάγνου Μητρός Σου
καί πάντων τῶν Ἁγίων Σου·
Ἀμήν!

(Ἀπό τό Κεκραγάριον τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου)

ΠΗΓΗ:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο