Κύριε ὁ Θεός ὁ τήν Σήν εἰρήνην δεδωκώς τοῖς ἀνθρώποις,

καί τήν τοῦ Παναγίου Πνεύματος δωρεάν τῆς Σοῖς Μαθηταῖς

καί Ἀποστόλοις καταπέμψας, καί τά τούτων χείλη ἐκ πυρίνων

γλωσσῶν διανοίξας δυνάμει Σου,

διάνοιξον καί ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν τά χείλη,

καί δίδαξον ἡμᾶς πῶς δεῖ καί ὑπέρ ὥν χρή προσεύχεσθαι.

Κυβέρνησον ἡμῶν τήν ζωήν, ὁ εὔδιος τῶν χειμαζομένων λιμήν,

καί γνώρισον ἡμῖν ὁδόν ἐν ᾕ πορευσόμεθα.

Πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις ἡμῶν καί

Πνεύματι ἡγεμονικῷ τό τῆς διανοίας ἡμῶν στήριξον ὀλισθηρόν·

ἵνα καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν τῷ πνεύματί Σου τῷ ἀγαθῷ πρός

τό συμφέρον ὁδηγούμενοι, καταξιωθῶμεν ποιεῖν τάς ἐντολάς Σου

καί τῆς Σῆς ἀεί μνημονεύειν ἐνδόξου καί

 ἐρευνητικῆς τῶν πεπραγμένων τοῖς ἀνθρώποις παρουσίας·

καί μή τοῖς φθειρομένοις τοῦ κόσμου τούτου ἐναπατᾶσθαι τερπνοῖς,

ἀλλά τῆς τῶν μελλόντων ὀρέγεσθαι ἀπολαύσεως ἐνίσχυσον θησαυρῶν·

ὅτι εὐλογητός καί αἰνετός ὑπάρχεις ἐν πᾶσι τοῖς ἁγίοις Σου,

εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν

 

 
ΠΗΓΗ:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο