«ζητεῖτε δέ πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ,

καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν»

(Ματθ. στ΄ 33)

«Νά ζητᾶτε πρῶτα τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τή δικαιοσύνη Του

καί τότε ὅλα αὐτά θα σᾶς χορηγηθοῦν».

«Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ θησαυρός πού εἶναι κρυμμένος στόν ἀγρό τῆς καρδιᾶς σου, τόν ὁποῖο δέ βρῆκες ἀκόμη ἐξαιτίας ἀργίας σου.

Διότι ἄν τόν εἶχες βρεῖ, θά πουλοῦσες τά πάντα γιά νά ἀγοράσεις αὐτόν τόν ἀγρό.

Τώρα ἀφοῦ ἄφησες τόν ἀγρό, περιποιεῖσαι τά γύρω τοῦ ἀγροῦ, στά ὁποῖα δέ βρίσκεις τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό ἀγκάθια καί τριβόλια».

  (Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ,

400 Κεφάλαια περί ἀγάπης,

Φιλοκαλία Β΄, 98)