«Ἀνῆλθε ὁ Ἰησοῦς στούς οὐρανούς καί ἔστειλε στούς Ἀποστόλους ὅ,τι ὑποσχέθηκε. Διότι τούς εἶχε πεῖ:

“Θά παρακαλέσω τόν Πατέρα καί θά σᾶς στείλει Ἄλλο Παράκλητο”.

 Κάθονταν καί περίμεναν τήν παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί ὅταν ἔφτασε ἡ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς” (Πράξ. β΄: 1), κατέβηκε ὁ Παράκλητος ἀπό τόν οὐρανό. Κατέβηκε ὁ φρουρός καί ἁγιοποιός τῆς Ἐκκλησίας, ὁ παιδαγωγός τῶν ψυχῶν, ὁ κυβερνήτης τῶν ναυαγισμένων, Αὐτός πού φωτίζει τό δρόμο τῶν πλανωμένων ὁ ἀθλοθέτης τῶν ἀγωνιστῶν καί ὁ στεφανωτής τῶν νικητῶν.
 (Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, κατήχηση

Φωτιζομένων ΙΖ΄, σελ. 523)

    Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
 κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.