Τοῦ Ἀββά Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

Ὅταν θελήσεις νά κάνεις ἀρχή καλῆς ἐργασίας, πρῶτα ἑτοίμασε τόν ἑαυτό σου γιά τούς πειρασμούς πού πρόκειται νά σοῦ ἔρθουν. Γιατί ὁ ἐχθρός, ὅταν δεῖ κάποιον ὅτι ἄρχισε μέ θερμή πίστη ἕναν θεάρεστο τρόπο ζωῆς, συνηθίζει νά τόν ὑποδέχεται μέ διάφορους φοβερούς πειρασμούς, ὥστε ἀπό αὐτούς νά δειλιάσει ὁ ἄνθρωπος καί νά παρατήσει τήν καλή του ἀπόφαση. Ὁ Θεός ὅμως ἐπιτρέπει νά ἀντιμετωπήσει πειρασμούς, γιά νά χτυπήσεις μέ ἐπιμονή τήν πόρτα του καί νά φυτευτεῖ ἡ θύμησή του στόν νοῦ σου ἀπό τόν φόβο τῶν θλίψεων καί νά πᾶς κοντά του μέ τίς προσευχές καί νά ἁγιαστεῖ ἡ καρδιά σου μέ τήν ἀδιάκοπη θύμησή του.

Καί ὅταν τόν παρακαλεῖς, θά σέ ἀκούσει, καί θά μάθεις ὅτι ὁ Θεός εἶναι αὐτός πού σέ λυτρώνει, καί θά ἀποκτήσεις αἴσθηση αὐτοῦ πού σέ ἔπλασε καί σέ ἐνισχύει καί σέ φυλάει. Γιατί ἡ σκέπη καί ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἁπλώνεται ἐπάνω σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, δέν τήν βλέπουν ὅμως, παρά μόνο ὅσοι καθάρισαν τόν ἑαυτό τους ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἔχουν τόν νοῦ τους στραμμένο πάντοτε στόν Θεό.

Προπαντός ὅμως ἡ βοήθεια καί ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ φανερώνεται σέ αὐτούς ὅταν μποῦν σέ μεγάλη δοκιμασία γιά χάρη τῆς ἀλήθειας· γιατί τότε τήν αἰσθάνονται πολύ καθαρά μέ τήν αἴσθηση τοῦ νοῦ τους. Μερικοί μάλιστα τήν εἶδαν καί μέ τά σωματικά μάτια, ἀνάλογα μέ τίς δοκιμασίες τους, καί διαπίστωσαν τή συμπαράστασή της, καί ἀπό αὐτό παρακινήθηκαν νά φανοῦν ἀνδρεῖοι. Αὐτό τό βλέπουμε στόν Ἰακώβ1, στόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ2, στούς τρεῖς Παῖδες3, στόν Ἀπόστολο Πέτρο4 καί στούς ἄλλους ἁγίους πού ἄθλησαν γιά τόν Χριστό.

Σέ αὐτούς ἡ βοήθεια καί ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ φαινόταν ὁρατή, μέ ἀνθρώπινη μορφή, δίνοντάς τους θάρρος καί δυναμώνοντάς τους στόν ἀγώνα γιά τήν εὐσέβεια. Ἀλλά καί στούς Πατέρες πού μετέτρεψαν σέ κατοικημένη περιοχή τήν ἔρημο καί ἔδιωξαν ἀπό αὐτήν τούς δαίμονες καί τήν ἔκαναν κατοικία ἀγγέλων, συχνά πήγαιναν οἱ ἄγιοι ἄγγελοι καί τούς συμπαραστέκονταν μέ κάθε τρόπο καί τούς βοηθοῦσαν σέ ὅλα καί τούς ἐνδυνάμωναν καί τούς λύτρωναν ἀπό τούς πειρασμούς πού προξενοῦσαν σέ αὐτούς οἱ δαίμονες μέ τήν ἀγριότητά τους.

Καί μέχρι σήμερα ὅμως ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ δέν ἀπομακρύνεται ἀπό τούς ἀνρώπους πού ἔδωσαν ὁλοκληρωτικά τόν ἑαυτό τους στήν εὐαρέστησή του, ἀλλά βρίσκεται κοντά σέ ὅλους ὅσοι τόν ἐπικαλοῦνται5.

 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

«ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»

Εὐεργετινός τόμος α΄

Ἐκδόσεις: « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ »

1Γεν. 32, 24-30.

2Ἰ. Ναυῆ 5, 13-14.

3Δαν. 3, 25.

4Πράξ. Ιβ΄: 7-10.

5Πρβ. Ψαλμ. 144 : 18.

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις ” ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ” γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

http://HristosPanagia3.blogspot.com