ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων

καί ἡμερολόγιο τοῦ 2007

 Λόγοι Ἁγίων

 Ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος πρός μοναχό πού ἀρρώστησε τόν συμβούλευσε ὡς ἑξῆς:

  «Ἀδελφέ, στήριξε στόν Θεό τίς ἐλπίδες σου. Ὑπόμενε περιμένοντας τό ἔλεός του νά σέ κυβερνήσει σέ ὅλα. Ἐκεῖνος πού ἐπέτρεψε, γιά ψυχική σου ὠφέλεια, νά ἀρρωστήσης, νά εἶσαι βέβαιος, πώς θά προνοήσει γιά σένα. Δέν θά ἐπιτρέψει ποτέ, τό λέγει ἡ Γραφή, νά δοκιμάσεις μεγαλύτερο πειρασμό ἀπό ὅσο ἔχεις δύναμη νά σηκώσεις. Φρόντισε λοιπον νά ἀρέσεις σέ Αὐτόν πού φροντίζει γιά σένα».

  «Εἶναι πολλές οἱ θλίψεις τῶν δικαίων», λέει ὁ Προφήτης Δαβίδ. Ἄν οἱ Ἅγιοι κληρονομοῦν τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν μέσα ἀπό πολλές θλίψεις, ἐμεῖς περιμένουμε νά τήν ἀπολαύσουμε ἐνῶ εἴμαστε φορτωμένοι μέ ἁμαρτίες καί μέ ἀνέσεις καί μέ καλοπέραση καί μέ φορτίο ἀπό κοσμικά πράγματα;  «Ἐκεῖνος πού ἀπέκτησε ὑπομονή, εἶναι κοντά σέ κάθε ἀρετή.

Στίς θλίψεις χαίρει.

Στά ἀτυχήματα μένει ἤρεμος.

Στίς ἀναποδιές δέν ταράσσεται.

Στήν ὑπακοή εἶναι πρόθυμος.

Στίς ἐπικοινωνίες του εἶναι γεμάτος ἀγάπη.

Ὅταν τόν βρίζουν καί τόν κοροϊδεύουν, δοξάζει τόν Θεόν.

Ὅταν τόν ἐμπαίζουν, ταπεινώνεται.

Στή δυστυχία, μένει ἀκλόνητος καί ἀγόγγυστος.

 Ὅποιος ἀπόκτησε ὑπομονή, ἀπόκτησε ἐλπίδα καί θά στολισθῆ μέ ὅλα τά καλά ἐργα.

 Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

 «Ὅταν σέ ἔλθει κάποια θλίψη μή κοπιάσεις νά ἐρευνᾶς τά πράγματα, ἀλλά φώναζε τό ὄνομα Ἰησοῦ, λέγοντας· «Ἰησοῦ βοήθησέ μου» καί θά σέ ἀκούσει, διότι εἶναι κοντά σέ ὅσους τόν ἐπικαλοῦνται.

  Θέλεις νά λυτρωθεῖς ἀπό τίς θλίψεις καί νά μή κοπιάζεις σ᾿ αὐτές; νά προσδοκᾶς χειρότερα καί θά ἀναπαυθεῖς. Νά θυμᾶσαι τόν Ἰώβ καί τούς λοιπόυς ἁγίους καί θά παρηγορεῖται τό πνεῦμα σου.

 Σέ κάθε σας ἀνάγκη νά ζητᾶται τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί θά σᾶς ἀντιλαμβάνεται.

 Ἡ κίνηση τοῦ σώματος πρός τό κακόν γίνεται ἀπό τήν ἀμέλεια, διότι ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι γνήσια ἐδούλευαν στόν Θεό, τούς φύλαγε αὐτούς ἀπό τούς ἐχθρούς τους· ὅταν ὅμως ἀμελοῦσαν τῆς γνήσιας δουλεύσεως, ἄφηνε ὁ Θεός τούς ἐχθρούς νά τούς ὑποδουλώνουν.

  Γνώρισε ὅτι ἐκτός τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ δέν γίνεται, εἴτε ἀνάπαυση πρός εὐχαριστία, εἴτε θλίψη πρός ὑπομονή…

 Ὁσίου Βαρσανουφίου

 

   «Στενή ἡ πύλη καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός

ἡ ἀπάγουσα εἰς τήν ζωήν»

 Ματθ. Ζ΄ : 14

 Εἶναι στενή ἡ πύλη καί δυσκολοπερπάτητος

ὁ δρόμος πού ὁδηγεῖ στήν ζωή τήν αἰώνια»

  Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

  Ἐκδόσεις:ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΚΥΨΕΛΗ” 

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τίς ἐκδόσεις  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΚΥΨΕΛΗ”  γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης