«ΘΕΛΗΜΑ»

Ἀπό τό βιβλίο «ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»

Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

«Ἡ ἄρνησις τοῦ θεληματός μας μπορεῖ νά γίνη σέ κάθε μας βῆμα… Εἶναι μιά σπουδαία ἐσωτερική ἐργασία. Βάλτε ἀρχή νά μήν ὑποχωρῆτε στίς ἀπαιτήσεις τοῦ σώματος καί θά παρουσιασθοῦν χίλιες-δυό εὐκαιρίες ἀπαρνήσεως τοῦ θελήματος. Μήν ἀπογοητευθῆτε ἀπό τίς ἀποτυχίες πού θά διαπιστώσετε. Ἐπιμένετε καί θά δοκιμάσετε μεγάλη ὠφέλεια».

***

«Μοῦ γράφετε ὅτι δέν διορθώνεσθε, πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι δέν ἀποφασίσατε ν᾿ ἀπαρνηθῆτε τό θέλημα, πού βασιλεύει μέσα σας. Ὡστόσο ἐκφράζετε τήν ἐπιθυμία νά σωθῆτε καί ἀναζητεῖτε τόν τρόπο…

Μόνη σας διαπιστώνετε ὅτι γιά νά σωθῆτε, πρέπει νά νικήσετε τό θέλημά σας σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ Κυρίου:«Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν»(Ματθ. 16, 24). Ὅταν τό κατορθώσετε αὐτό, δέν θά σᾶς ἀπασχολεῖ πλέον τό ἐρώτημα πῶς θά σωθεῖτε».

***

«Ἡ ἀναπαυμένη συνείδησις εἶναι προϋπόθεσις τῶν εἰρηνικῶν σχέσεων μέ τόν Θεό καί φανερώνει πρόοδο στήν ἐσωτερική πνευματική ζωή.

***

Ἡ ἀπάρνησις τοῦ θελήματός μας εἶναι θυσία εὐάρεστη στόν Θεό, πού ἀνταμείβει μέ τήν θεία παρηγορία. Παραμελώντας κανείς εὐκαιρίες ἀπαρνήσεως τοῦ θελήματός του, φανερώνει ὅτι ὑπολογίζει πρῶτα νά εὐαρεστήση τόν ἑαυτό του καί ἔπειτα νά εὐαρεστήση τόν Θεό».

Τέλος καί τῷ Θεῷ δόξα!

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτηςhttp://HristosPanagia3.blogspot.com