Ἡ ἀνθρωπότης πεσμένη στά πάθη, θέλει νά σηκωθῇ. Ἀνόρθωσι ζητάει ὁ κόσμος. Ποιός θά τόν σηκώσῃ; Οἱ κοσμοδιορθωταί, πού προβάλλουν κατά καιρούς δικά τους «εὐαγγέλια», ἐξαπατοῦν. Μιά εἶναι ἡ ὁδός, δέν ὑπάρχει ἄλλη· εἵναι ἡ στενή καί τεθλιμμένη ἀλλά νικηφόρος ὁδός μέ τήν πινακίδα «ὁδος Γολγοθᾶ». Εἵναι ἡ ὁδός πού ἐβάδισε ὁ Χριστός, καί μᾶς καλεῖ νά τήν βαδίσουμε κ᾿ ἐμεῖς….Κάτω ἀπό τά ἄστρα δέν ὑπάρχει ἄλλο ὄνομα πού μπορεῖ νά μᾶς σώσῃ, ἐκτός ἀπό τό ὄνομα τοῦ μόνου Σωτῆρος, τοῦ μόνου Ἰατροῦ, τοῦ μόνου Ἀνορθωτοῦ, τοῦ μόνου Λυτρωτοῦ τῆς ἀνθρωπότητος, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Δέν ὑπάρχει συντομώτερος καί ἀσφαλέστερος δρόμος γιά νά φτάσουμε στήν εἰρήνη καί τήν κοινωνική εὐδαιμονία ἀπό τό λόγο τοῦ Κυρίου πού συνοψίζει τά πάντα· «Καθώς θέλει ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» (Λουκ. 6, 31).


Ἀπό τό βιβλίο: “Αἰσιόδοξα μηνύματα γιά διέξοδο στά ἀδιέξοδά μας καί ἀσφάλεια στίς ἀνασφάλειές μας”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ « ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»