Διαβάστε το κείμενο του Π.Αυγουστίνου Καντιώτη  το 1976 που προέβλεψε όλα όσα θα συμβούν σημερα

 Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ἡ ἀνθρωπότης πεσμένη στά πάθη, θέλει νά σηκωθῇ. Ἀνόρθωσι ζητάει ὁ κόσμος. Ποιός θά τόν σηκώσῃ; Οἱ κοσμοδιορθωταί, πού προβάλλουν κατά καιρούς δικά τους «εὐαγγέλια», ἐξαπατοῦν. Μιά εἶναι ἡ ὁδός, δέν ὑπάρχει ἄλλη· εἶναι ἡ στενή καί τεθλιμμένη ἀλλά νικηφόρος ὁδός μέ τήν πινακίδα «ὁδός Γολγοθᾶ». Εἶναι ἡ ὁδός πού ἐβάδισε ὁ Χριστός, καί μᾶς καλεῖ νά τήν βαδίσουμε κ᾿ ἐμεῖς…. Κάτω ἀπό τά ἄστρα δέν ὑπάρχει ἄλλο ὄνομα πού μπορεῖ νά μᾶς σώσῃ, ἐκτός ἀπό τό ὄνομα τοῦ μόνου Σωτῆρος, τοῦ μόνου Ἰατροῦ, τοῦ μόνου Ἀνορθωτοῦ, τοῦ μόνου Λυτρωτοῦ τῆς ἀνθρωπότητος, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Δέν ὑπάρχει συντομώτερος καί ἀσφαλέστερος δρόμος γιά νά φτάσουμε στήν εἰρήνη καί τήν κοινωνική εὐδαιμονία ἀπό τό λόγο τοῦ Κυρίου πού συνοψίζει τά πάντα· «Καθώς θέλει ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως»1.

 Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

Ἀπότόβιβλίο:“Αἰσιόδοξα μηνύματα γιά διέξοδο στά

ἀδιέξοδά μας καί ἀσφάλεια στίς ἀνασφάλειές μας”.

Ἐκδόσεις:ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Θεσ/νικη2013

1 Λουκ. Στ΄ : 31