«Γιά τούς ἄλλους ἀνθρώπους τά ἐγκώμια συνίστανται στό πλῆθος τῶν λόγων. Γιά τούς Ἁγίους, ὅμως, ἡ ἀλήθεια τῶν πράξεών τους εἶναι ἀρκετή γιά νά δείξει τήν ὑπεροχή τῆς ἀρετῆς τους. Ὥστε, ὅταν διηγούμαστε τή ζωή αὐτῶν, πού διέπρεψαν στήν εὐσέβεια, δοξάζουμε κατά πρῶτον τόν Κύριο διά τῶν δούλων Του.Καί κατά δεύτερον ἐγκωμιάζουμε τούς ἁγίους γιά τόν τρόπο τῆς καλῆς τους ζωῆς ὥστε νά ὠφελοῦνται οἱ πιστοί μέ τήν ἀκοή τῶν καλῶν τους ἔργων».

 Μεγάλου Βασιλείου,

Εἰς Γόρδιον τόν μάρτυρα, ΕΠΕ 7, 250

 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.