Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ὁ Θεός Πατέρας ἐνεργεῖ στό νοῦ καί τήν καρδιά μας μέσω τοῦ προσωπικοῦ Του Λόγου. Μέσω τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο ἀναπαύεται στόν Υἱό, ὁ Λόγος ἐκφράζει στή γλώσσα μας τό λόγο τῆς πίστης, τῆς πραότητας καί τῆς ἀγάπης πού προφέρουν τά χείλη μας. Σέ μιά στιγμή, ἀκαριαῖα, κατορθώνει ὅλα τά θαυμαστά ἔργα πού ἔχουν προγραμματιστεῖ ἀπό καταβολῆς κόσμου· τήν ἀναγέννησή μας, τόν ἁγιασμό, τήν ἐνίσχυση, τήν πνευματική πρόοδο καί τήν ἴασή μας ἐν Χριστῷ. Κι ὅλ᾿ αὐτά πού οἱ προπαρασκευαστικές πράξεις γιά τά ἔργα αὐτά εἶναι μακροχρόνιες.Γιά παράδειγμα, ἡ μεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ γίνεται ἀμέσως μόλις ὁ ἱερέας προφέρει τά λόγια:

«Καί ποίησον τόν μέν ἄρτον τοῦτον, τίμιον αἷμα τοῦ Χριστοῦ Σου, ἀμήν μεταβαλών τῷ πνεύματί σου τῷ ἁγίῳ».

Μόλις ἱερέας προφέρει τά λόγια αὐτά κι εὐλογήσει τά προσφερόμενα δῶρα κάνοντας τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ μέ τό χέρι του, ἄρτος κι οἶνος μεταβάλλονται αὐτόματα σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. θεία παντοδυναμία αὐτόματα ἀναμένει τά λόγια τοῦ ἱερέα γιά νά ἐνεργήσει, συνεργάζεται μ᾿ αὐτόν. «Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί» ( Α΄ Κορ. γ΄: 9). Τό ὅτι ἱερέας αὐτή τή στιγμή εὐλογεῖ κάνοντας τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ στό ὄνομα τοῦ Κυρίου, δείχνει ὅτι τό μυστήριο τελεῖται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα στό ὄνομα καί γιά χάρη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέ τήν εὐδοκία τοῦ Θεοῦ Πατέρα.

 

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/