Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής

Κάθε λόγος τοῦ Χριστοῦ φανερώνει ἔλεος καί δικαιοσύνη καί σοφία τοῦ Θεοῦ· τούτων τή δύναμη βάζει μέσω τῆς ἀκοῆς στίς ψυχές ὅσων ἀκοῦν μ᾿ εὐχαρίστηση. Γι᾿ αὐτό, οἱ ἀνελεήμονες καί ἄδικοι πού τόν ἄκουσαν μέ δυσαρέσκεια, δέν μπόρεσαν νά ἐννοήσουν τή σοφία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τό Διδάσκαλο τόν στάυρωσαν. Ἄς προσέξουμε λοιπόν κι ἐμεῖς ἄν ἀκοῦμε μ᾿ εὐχαρίστηση. Γιατί ὁ Ἴδιος εἶπε:

«Ὅποιος μέ ἀγαπᾶ θά φυλάξει τίς ἐντολές μου· θά τόν ἀγαπήσει ὁ Πατέρας μου, θά τόν ἀγαπήσω κι ἐγώ καί θά τοῦ φανερώσω τόν ἑαυτό μου» (Ἰω. Ιδ΄: 21). Βλέπεις πῶς ἔκρυψε μέσα στίς ἐντολές τή φανέρωσή Του; Ἀπ᾿ ὅλες λοιπόν τίς ἀρετές, ἐκείνη πού τίς περιλαμβάνει ὅλες εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον, πού προέρχεται ἀπό τήν ἀποχή ἀπό τήν ὕλη καί τήν ἡσυχία τῶν λογισμῶν.

Ἀπό τό βιβλίο: «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν»

Ἐκδόσεις «Τό Περιβόλι Τῆς Παναγίας»

Τά 226 κεφάλαια: τομ. α΄