Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ὁ Χριστός εἶναι «τά πάντα καί ἐν πᾶσι» (Κολ. Γ΄ 11), δηλαδή στούς ἀγγέλους, στούς ἁγίους καί στούς χριστιανούς πού ζοῦν ἤ προσπαθοῦν νά ζήσουν στή γῆ μέ ὁσιότητα. «Καί αὐτόν ἔδωκε κεφαλήνν ὑπέρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ ἥτις ἐστί τό σῶμα αὐτοῦ» (Ἐφσ. Α΄ :21 -22). Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία, δηλαδή οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, ἡ Παναγία Μητέρα Του, οἱ ἄγγελοι, οἱ ἱεράρχες, οἱ μάρτυρες, οἱ ἅγιοι πατέρες, οἱ δίκαιοι καί ὅλοι οἱ ὅσιοι ἄνθρωποι, εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σωτήρα μας καί ὁ ἴδιος εἶναι ἡ κεφαλή τους. Ἡ Κυρία Θεοτόκος καί ὅλοι οἱ ἅγιοι εἶναι ἕνα πνεῦμα μέ τόν Κύριο. Εἶναι ἁγνοί καί ἅγιοι κι ἔχουν τήν ἴδια ἕνωση καί σχέση μαζί Του, συνδέονται ὅπως τά μέλη τοῦ σώματος μέ τήν κεφαλή.

Σ᾿ αὐτούς ὑπάρχει ἕνα πνεῦμα, τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

Ὅπως εἶναι ἡ ψυχή ἑνωμένη μέ τό σῶμα, ἔτσι βρίσκεται κι ὁ Θεός Πατέρας ἑνωμένος μ᾿ αὐτούς. Ἔμεῖς, σάν μέλη τῆς ἐπίγειας Ἐκκλησίας, εἴμαστε ὅλοι ἕνα σῶμα.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/