Σύ μου ἰσχύς Κύριε, Σύ μου καί δύναμις, Σύ Θεός μου,
Σύ μου ἀγαλλίαμα, ὁ πατρικούς, κόλπους μή λιπών, καί 
τήν ἡμετέραν, πτωχείαν ἐπισκεψάμενος· διό σύν τῷ 
προφήτῃ, Ἀββακούμ Σοί κραυγάζω· τῇ δυνάμει 
Σου δόξα φιλάνθρωπε.

Καί ποῦ λοιπόν, ἄλλην εὑρήσω ἀντίληψιν; 

ποῦ προσφύγω; ποῦ δέ καί σωθήσομαι;
τίνα θερμήν ἕξω βοηθόν, θλίψεσι τοῦ βίου 
και ζάλαις οἴμοι! κλονούμενος;
εἰς Σέ μόνην ἐλπίζω, καί θαρρῶ καί 
καυχῶμαι, καί προστρέχω τῇ σκέπῃ Σου·
σῶσόν με.

ΠΗΓΗ:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο