ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ.
Τα τελευταῖα χρόνια, ἐπέτρεψε ὁ Θεός ἐξ ἀγάπης Του πολλές θεομηνίες, σεισμούς, πυρκαϊές, πλημμύρες, τσουνάμια, θανάτους, πολέμους κλπ. μόνο καί μόνο γιά νά στραφοῦμε πρός Αὐτόν. Δυστυχῶς εὑρίσκει ὁ Κύριος τήν θύραν τῆς ψυχῆς μας κλειστήν. Εἶπε ἡ Θεοτόκος στήν κυρά Κούλα τήν Κυπραία πού εἶναι τώρα 93 ἐτῶν καί ζεῖ στό Λονδῖνο: «Ἔχει ὁ Υἱός μου πολλούς τρόπους νά σώσει τόν κόσμον». Καί τήν μάστιγα τοῦ Κορονοϊοῦ, θά ἤθελε ὁ Κύριος νά τήν ἐξαφανίσει πάραυτα, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι ἀντί νά πάρουν τίς εἰκόνες, τά λάβαρα καί τά κεριά καί νά βγοῦν στούς δρόμους ἐπικαλούμενοι τήν πρεσβεία τῶν Ἁγίων μας, ἔχασαν καί τήν ὀλίγη πίστι πού τούς εἶχε ἀπομείνει. Πῶς τήν ἔχασαν; Ἀγάπησαν περισσότερο τό σῶμα τους καί τήν παροῦσα ζωή, γι᾿ αὐτό ἄρχισαν νά μπαίνουν στίς ἐκκλησίες δῆθεν «ἁρματωμένοι», μ᾿ αὐτά τά ἀνίσχυρα ὅπλα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, τά ὁποῖα μόνο χλεύη καί εἰρωνεία καί ἀηδία προκαλοῦν!! Καί δέν ντρέπονται ὄχι μόνον νά μπαίνουν στίς ἐκκλησίες μας, πού εἶναι ἐργαστήρια θεραπείας καί σωτηρίας τῶν ψυχῶν μας, μέ τίς ποικιλόχρωμες μάσκες, ἀλλά καί νά φοβοῦνται νά προσκυνήσουν τίς ἅγιες εἰκόνες, χωρίς αὐτό τό δῆθεν…..θεραπευτικό ὕφασμα πού ἡ θέσις του εἶναι μόνο γιά τά χειρουργεῖα. Ναί, οἱ μάσκες δέν εἶναι τό φάρμακο οὔτε τό ἀλεξητήριο κατά τοῦ κορονοϊοῦ. Εἶναι μόνον ἡ ἀπάτη τῶν ἀνθρώπων ἀπό σκοτεινά δαιμονικά κυκλώματα, τά ὁποῖα συνεργάζονται μέ τόν διάβολο, πού καίγεται ἀπό τήν Θεία Κοινωνία. Γι᾿ αὐτό καί ἐστράφη μέ τά χείλη τῶν ἐχόντων τά ἡνία τῆς Χώρας μας ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐναντίον τῶν ἐνοριῶν μας καί βασικῶς ἐναντίον Αὐτοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

 
Ἐξ αἰτίας τοῦ προβλήματος αὐτοῦ ἐπῆλθε ὄχι μόνο σύγχυσις, ἀλλά καί διαμάχη μεταξύ τῶν χριστιανῶν μας, ὅσον ἀφορᾶ τίς μάσκες, καί μάλιστα μέσα στούς ἱερούς χώρους τῶν ναῶν μας. Μέ ἐρωτοῦν τί πρέπει νά κάνουμε; Οἱ πολιτικοί μας Ἄρχοντες ἔπεισαν καί τήν Διοικοῦσα Ἐκκλησία, νά καθιερωθῆ ἡ χρῆσις τῆς μάσκας καί στίς ὥρες τῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐδῶ ἀπαιτεῖται ἡ ἀγέρωχη στάσις τῆς Ἐκκλησίας πρός τήν Πολιτεία, ὅτι καί ἡ Ἐκκλησία ἔχει τούς δικούς της νόμους καί δέν εἶναι δυνατόν νά ὑποτάσσεται σέ ὅλα τά διατάγματα τῆς Πολιτείας, πολλά ἀπό τά ὁποῖα εἶναι παράνομα καί ἀντιχριστιανικά. Ἐάν σιωπᾶ ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία, τότε θά πρέπει ὁ ἴδιος ὁ λαός νά διεκδικήσει τά ἐκπλήρωσι τῶν χριστιανικῶν του ὑποχρεώσεων μέ προσωπικήν ἤ καί ὁμαδικήν ἀντίδρασιν ἐν συνεργασίᾳ μέ τούς ἱερεῖς μας, ὅσοι εἶναι ὁμολογητές. Ἐάν καί οἱ ἱερεῖς μας ἔχουν ὑποταχθῆ στόν Καίσαρα τῆς Πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας, τότε ὅσοι ἐκ τῶν Χριστιανῶν μας ἀπέμειναν ὁμολογητές νά μπαίνουν στίς ἐκκλησίες χωρίς μάσκες, χωρίς νά ὑπακούουν στόν ἱερέα πού ἐπιβάλει τίς μάσκες καί μάλιστα ἀπό τήν Ὡραία Πύλη! Καί θά λέγουν σέ κάθε ἐπιτιθέμενον καί διαφωνοῦντα: Ἐάν ἐσεῖς προστατεύεσθε μέ τίς μάσκες σας μέσα στήν ἐκκλησία, γιατί ἀσχολεῖσθε μέ τήν δική μου τήν στάσι καί τήν ζωή; Προσευχηθῆτε ὅπως ξέρετε καί μή φροντίζετε γιά τήν δική μου σωματική καί ψυχική ὑγεία. Ἐάν μέ ἀκούσετε νά βήχω, μήν ταράζεσθε διότι σᾶς φυλάγει ἡ μάσκα σας. Ἐάν φοβᾶσθε ὅτι θά κολλήσετε, τότε φύγετε ἀπό κοντά μου νά μή μολυνθῆτε.
 
Πάντως, ὅσοι φοροῦν τίς μάσκες, καί μάλιστα μέσα στήν ἐκκλησία, ἐκλογικεύουν τό Μυστήριο τῆς ἀθανασίας, δηλαδή τῆς Θείας Κοινωνίας. Ἀρνοῦνται ὄχι μέ λόγια ἀλλά μέ τήν στάσι τους, πού εἶναι λίαν ἐνοχοποιητική, τήν Προσφορά τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ὡς προξένου μεταδοτικῶν ἀσθενειῶν καί μικροβίων! Ἵλεως γενοῦ ἡμῖν, Κύριε, δι᾿ αὐτήν τήν βλασφημίαν τοῦ παραλογισμένου ἐν ταῖς ἐσχάταις ταύταις ἡμέραις πλάσματός Σου!!! Καί τί νομίζετε ὅτι παίρνουν τόν Χριστόν; Ναί, παίρνουν ἀναξίως τόν Χριστόν, χωρίς τήν θείαν Χάριν τοῦ Μυστηρίου. Κάποτε, ἕνα παιδάκι 4 ἐτῶν, ἀφοῦ κοινώνησε, ἔστρεψε τό βλέμμα του πίσω, ὄντας στήν ἀγκαλιά τῆς μητέρας του, καί τῆς εἶπε: «Μαμά, εἶδα ἕνα χέρι δίπλα στόν ὦμο τοῦ παππᾶ. Ἐπῆρε κάτι ἀπό τό Ἅγιο Ποτήριο καί μπῆκε πάλι μέσα τό Βῆμα». Δηλαδή ὁ ἑπόμενος πού κοινώνησε, δέν ἦταν προφανῶς ἄξιος τοῦ Μυστηρίου καί τό παιδάκι εἶδε Ἄγγελο τοῦ Κυρίου νά ἁπλώνει τό χέρι του μέσα ἀπό τό Ἅγιο Βῆμα καί νά παίρνει πάλι τήν Θεία Κοινωνία. Βέβαια αὐτός ὁ ἄνθρωπος κοινώνησε, ἀλλά δέν ἐπῆρε τήν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁπότε ἄς μή ἐξαπατώμαθα ὅτι ἐκοινωνήσαμε, ἀφοῦ οὐσιαστικά ἔχουμε καταργήσει τήν Χάρι τοῦ Μυστηρίου μέ τήν ὀλιγοπιστία μας! 
 
Από: ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ. Μον. Δαμασκηνός Γρ.
 
https://scripta—manent.blogspot.com/2021/02/blog-