«Καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν».
(Ματθ. στ΄ : 12)

«Ἐκεῖνος, πού ἀπαιτοῦσε ἀπό τό σύνδουλό του τά ἑκατό δηνάρια,
δέν ἔβλαψε τόσο ἐκεῖνον, ὅσο καίρια πλήγωσε τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του.
Μέ τήν πρός τόν σύνδουλό του τσιγγουνιά ματαίωσε τή διαγραφή χρέους
δέκα χιλιάδων ταλάντων γιά νά κερδίσει ἑκατό δηνάρια.

  Ἔτσι ἐκεῖνος πού παραβλέπει τίς ἁμαρτίες τοῦ πλησίον

κάνει πιό ἐπιεικεῖς γιά τόν ἑαυτό του τίς μελλοντικές εὐθύνες.
Καί ὅσο πιό μεγάλα ἁμαρτήματα συγχωρήσει,
τόσο μεγαλύτερης συγγνώμης καί δωρεᾶς θά τύχει ἀπό τόν Θεό»

( Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
Ἐπιστολή ΡΙΖ΄  Θεωδώρᾳ, ΕΠΕ38, 212 )