Οἱ δυνάμεις τοῦ Θεοῦ
«Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ᾿ ἡμῶν γενοῦ·
ἄλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθὸν ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν. Κύριε τῶν δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς»
(τροπάρ. Μεγ. Ἀποδ.)
(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου
Καντιώτου
)
Εἶναι, ἀγαπητοί μου, τὸ γλυκύτατο τροπάριο ποὺ ἀκούγεται τὴν περίοδο τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στὸ Μέγα Ἀπόδειπνο. Ἀξίζει νὰ δοῦμε τί νοήματα περιέχει.
«Κύριε τῶν δυνάμεων…».
Ἡ προσευχὴ αὐτὴ ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Θεό, ποὺ
εἶναι Κύριος – κυριαρχεῖ ἐπάνω στὶς δυνάμεις.
Ἀλλὰ
ποιές εἶναι οἱ δυνάμεις
αὐτές;

Δυνάμεις στὴν
ἁγία Γραφὴ λέγονται
οἱ
ἄγγελοι
καὶ
ἀρχάγγελοι.
«Πᾶσαι
αἱ οὐράνιαι δυνάμεις τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν
ἁμαρτωλῶν»
ἀκούσαμε ἀπόψε (Μέγ. Ἀπόδ.). Καὶ «Νῦν αἱ δυνάμεις τῶνοὐρανῶν σὺν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν…» ἀκοῦμε
στὴν προηγιασμένη.

http://aktines.blogspot.gr/2015/02/blog-post_775.html