Εἴθε ὁ Ἁναστάς Κύριος νά μᾶς δώσει ἐφέτος πλούσια τή Χάρη Του ὥστε κανείς νά μήν ἐξέλθει πεινασμένος πνευματικά ἀπό τήν Ἁναστάσιμη Θεία Λειτουργία.

«Ἀναστήτω ὁ Θεός καί διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροί Αὐτοῦ καί φυγέτωσαν ἀπό προσώπου Αὐτοῦ οἱ μισοῦντες Αὐτόν».

Εἴθε νά διασκορπισθοῦν ὅλοι οἱ ἐχθροί Του πού εἶναι οἱ δαίμονες· εἴθε νά φύγουν ἀπό μπροστά Του αὐτοί πού Τόν μισοῦν καί πού εἶναι πάλι οἱ δαίμονες».

Εἴθε ὅλοι οἱ βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι Χριστιανοί νά μήν διασκορπισθοῦν ἀκούγοντας τό «Χριστός Ἀνέστη» καί συνοδεύσουν αὐτούς πού εἶναι ἐχθροί Του καί Τόν μισοῦν!…

Καλή καί Εὐλογημένη Ἀνάσταση στίς ψυχές ὅλων μας.