¨Όταν κούσεις τι: «θά εναι ο τελευταοι πρτοι καί ο πρτοι τελευταοι», νά σκεφθες μετόχους ρετν καί γάπης ( ντίστοιχα ). Γιατί γάπη εναι τελευταα μεταξύ τν ρετν κατά τήν τάξη ( στήν κλίμακα ), πρώτη μως στήν ξία. Καί λες τίς ρετές πού πραγματοποιήθηκαν πρίν πό ατή, τίς ποδεικνύει τελευταες.

 

Κεφάλαιο 37 περί ατν πού νομίζουν πώς δικαιώνονται πό τά ργα τους

 ( Φιλοκαλία τν ερν Νηπτικν, α’ τόμος )

γιος Μάρκος σκητής