Παναγία Γουμένισσα

 Θεοτοκίον.

Δόξα. Καί νῦν. 

 Κατακρίσεως λύτρωσαι, Παναγία θεόνυμφε, καί

δεινῶν πταισμάτων τήν ταπεινήν μου ψυχήν·

καί τοῦ θανάτου ἀπάλλαξον, εὐχαῖς σου καί δώρησαι,

δικαιώσεως τυχεῖν, ἐν ἡμέρᾳ ἐτάσεως, ἧς ἐπέτυχον,

τῶν Ἁγίων οἱ δῆμοι μετάνοιᾳ, καθαρθέντα μέ πρό τέλους,

καί δακρύων ταῖς χύσεσι.

   Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.