Πρὸ τριετίας περίπου, σὲ μία ἡμερίδα περὶ τῶν θρησκευτικῶν, ἐθέσαμε σὲ ἕνα ἀγαπητὸ ἀγωνιστὴ δικηγόρο καὶ τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: «Μήπως ἦλθε ἡ ὥρα νὰ ἀγωνισθοῦμε ὥστε νὰ ψηφισθῇ καὶ ἐν Ἑλλάδι (ὅπως συμβαίνει σὲ πολλὰ κράτη τῆς ὑφηλίου) ἡ κατ’ οἶκον ἐκπαίδευσι (homeschooling);» (δὲν ἐννοούσαμε, βεβαίως, τὴν τηλεκπαίδευσι, σὰν αὐτὴ ποὺ προώθησε ἐσχάτως τὸ Ὑπουργεῖο. Καὶ δὲν ἐπιδιώκουμε, δὲν ἐπιθυμοῦμε, ἀσφαλῶς, νὰ ἐπιτραπῇ μία κατ’ οἶκον ἐκπαίδευσι μὲ ἄμεση, καθημερινή, μέσω ἠλεκτρονικῶν μέσων, ἐπίβλεψί της ἀπὸ παράγοντες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Γιὰ τὴν κατ’ οἶκον ἐκπαίδευσι δῆτε σχετικὰ ἄρθρα στὸ διαδίκτυο, καὶ κυρίως ἀπὸ χῶρες ποὺ προβλέπεται). Ἡ ἀπάντησί του ἦταν, περίπου, ὅτι τώρα πρέπει νὰ ἀγωνισθοῦμε μὲ τὰ μέσα ποὺ διαθέτουμε προκειμένου νὰ παραμείνῃ τὸ μάθημα ὀρθόδοξο καὶ ὁμολογιακό, καὶ τὰ ὑπόλοιπα θὰ τὰ συζητήσουμε ἀργότερα στὸ μέλλον. Σήμερα, λοιπόν, κατόπιν τῆς μὴ συμμορφώσεως τῆς νῦν κυβερνήσεως στὶς ἀποφάσεις τοῦ Σ.Τ.Ε. γιὰ τὰ θρησκευτικά (θὰ συμμορφωθῇ ἆραγε στὸ μέλλον;), τῆς εἰσαγωγῆς μαθήματος σεξουαλικῆς ἀγωγῆς, τῶν μέτρων κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ, καὶ ὅλων τῶν ἄλλων νεοταξικῶν ἀλλαγῶν στὴν ἐκπαίδευσι, ἐρωτοῦμε δημοσίως: Μήπως ἦλθε τώρα ἡ ὥρα;

Εἴχαμε δημοσιεύσει παλαιότερα (μὲ ἄρθρα μας σὲ διάφορες ἰστοσελίδες καὶ τὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο», ὅπως π.χ.:
 
 
τὴν πρότασι ἡ Ἐκκλησία καὶ χριστιανοὶ ἰδιῶτες νὰ προχωρήσουν σὲ ἵδρυσι φθηνῶν, προσιτῶν σὲ ὅλους, σχολείων. Ἀλλά, μᾶλλον δὲν διαφαίνεται πουθενὰ καμμία τέτοια πρόθεσι. Ὡς ἐκ τούτου, ἴσως πρέπει νὰ στραφοῦμε στὴν λύσι τῆς κατ’ οἶκον ἐκπαιδεύσεως (ποὺ ἐπίσης εἴχαμε προτείνει στὰ ἐν λόγῳ ἄρθρα μας, καὶ σὲ πολλοὺς πατέρες καὶ ἀδελφοὺς προσωπικῶς τὴν τελευταία δεκαετία). Χωρὶς σαφῶς νὰ ἔχουμε φροῦδες ἐλπίδες περὶ πλήρους ἀπαγγιστρώσεως ἀπὸ τὴν κρατικὴ «μέγγενη», ποὺ ὁλοένα καὶ περισσότερο σφίγγει, με προβλεπόμενες συνέπειες (τὴν ἔλευσι τῶν ἐσχάτων καιρῶν). 
 
Β. Ν.