Ὁ πελεκᾶνος εἶνε φιλόστοργος• ἀγαπᾷ τὰ παιδιά του καὶ τρέχει νὰ τοὺς βρῇ τροφή. Τὴν ὥρα ὅμως ποὺ λείπει πάει τὸ φίδι στὴ φωλιά, τσιμπάει καὶ δηλητηριάζει τὰ πουλιά. Ὅταν ἔρχεται ὁ πελεκᾶνος καὶ βλέπῃ τὰ πουλάκια νὰ σπαρταρᾶνε, σχίζει μὲ τὸ ῥάμφος τὸ στῆθος του καὶ τοὺς μεταγγίζει ἀπὸ τὸ καθαρὸ αἷμα του• ἔτσι τὰ σῴζει. «Ὥσπερ πελεκᾶν τετρωμένος τὴν πλευράν σου, Λόγε, σοὺς θανόντας παῖδας ἐζώωσας ἐπιστάξας ζωτικοὺς αὐτοῖς κρουνούς».

Ὁ Χριστὸς καλεῖ• «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τὸ αἷμα μου…» (Ματθ. 26,27). Μᾶς ποτίζει, μᾶς μεταγγίζει τὸ πεντακάθαρο αἷμα του. Τὴν ὥρα ποὺ κοινωνᾷς, κάθε σταγόνα εἶνε τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἀχνίζει. Ὁ Χριστὸς σῴζει ὅλους, καὶ τοὺς πιὸ μεγάλους ἀκόμη ἁμαρτωλούς.
 
Ἡ ἀξία ἑνὸς γιατροῦ φαίνεται ἂν θεραπεύῃ ὄχι μιὰ μικρὴ πάθησι ἀλλὰ καὶ τὶς βαρειὲς ἀρρώστιες. Καὶ σήμερα βλέπουμε ἕνα τέτοιο ἄρρωστο, ἕναν πολὺ βαρειὰ ἁμαρτωλὸ ποὺ ἔσωσε ὁ Χριστός.Εἶνε ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἦταν διώκτης καὶ ἤθελε ν᾿ ἀφανίσῃ τοὺς Χριστιανούς. Θὰ πῇ κανείς• Πῶς τὸν ἀνεχόταν ὁ Χριστός; Μποροῦσε ὁ Χριστὸς νὰ στείλῃ ἀστροπελέκι νὰ τὸν κάψῃ. Δὲν τὸ ἔκανε, γιατὶ μακροθυμοῦσε• ἤξερε, ὅτι ἀπ᾿ τὸ κάρβουνο αὐτὸ θὰ γίνῃ ἕνα διαμάντι. Γι᾿ αὐτὸ τώρα ὁ Παῦλος λέει• Ἤμουν ἁμαρτωλός, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς μὲ ἔσωσε• ἦρθε στὸν κόσμο νὰ σώσῃ τοὺς ἁμαρτωλούς, καὶ πρῶτος ἀπ᾿ ὅλους εἶμαι ἐγώ (Α΄ Τιμ. 1,15 )

Ἀδέρφια μου, μὴν ἀπελπισθῆτε• μετανοεῖτε. Μιὰ σταγόνα ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ κάνει λειῶμα τὶς ἁμαρτίες σας. Καὶ μὴν ἀργεῖτε, γιατὶ ἡ ὥρα πέρασε. Εἶνε δώδεκα παρὰ πέντε. Δὲν ἔχω κλειδὶ ν᾿ ἀνοίξω τὶς καρδιές σας, νὰ μετρήσω τ᾿ ἁμαρτήματά σας. Ὁ Χριστὸς τὰ ξέρει καὶ τὰ ζυγίζει ὅλα. Ἀνοῖξτε τὶς καρδιές, βγάλτε τ᾿ ἁμαρτήματά σας στὴν ἐκκλησία, ἐξομολογηθῆτε μὲ εἰλικρίνεια. Ἐλᾶτε κοντὰ στὸ Χριστό, γονατίστε μπροστά του, καὶ στὴν καρδιά σας θὰ αἰσθανθῆτε παράδεισο. Κι ὅταν ἔρθῃ ἡ τελευταία ὥρα τῆς ζωῆς μας, νὰ ποῦμε• «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου»(Λουκ. 23,42)• ἀμήν. 
 
 
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος 
 
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἱ. ναὸ τῆς Νεαπόλεως – Κοζάνης (μητροπόλεως Σισανίου & Σιατίστης) τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1965. «ΚΥΡΙΑΚΗ – ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ» – ἀριθμ. φύλλου 1134. Κυριακὴ ΛΑ΄ (Α΄ Τιμ. 1,15-17). 24 Ἰανουαρίου 2021. Επισυνάπτεται παραπάνω.