Γιά τήν τηλεόραση

 Καί ποιά τά προγράμματα τῶν τηλεοράσεων; Εἶνε ὠφέλιμα; Εἶνε ἐποικοδομητικά; Ἐάν ἐξαιρέση κανένας ἕνα μικρό μέρος, τό ὑπόλοιπο εἶνε ὅ,τι φανταστῆ κανένας, ἄχυρο, πέτρες, ξύλα, λάσπη, βοῦρκος, αἵματα καί ἐγκλήματα, λόγια καί τραγούδια πού ἐρεθίζουν τίς κατώτερες ἐπιθυμίες τοῦ ἀνθρώπου· ἤ, ἐάν τά προγράμματα προέρχονται ἀπό ὁλοκληρωτικές χῶρες, τότε οἱ θεαταί εἶνε ὑποχρεωμένοι νά ἀκοῦνε ὅλες τίς ψευτιές μιᾶς ἄθλιας προπαγάνδας, πού θέλει νά κάνη πλύσι στά μυαλά τῶν ἀνθρώπων καί νά τούς πείση ὅτι τό μαῦρο εἶνε ἄσπρο καί τό ἄσπρο μαῦρο. Δέν εἶνε ὑπερβολή νά ποῦμε, ὅτι τό 95% τῶν προγραμμάτων τῆς τηλεοράσεως εἶνε ἠθικῶς καί θρησκευτικῶς ἄχρηστο καί ἐπιβλαβές ὑλικό. Ἀνοίγεις τήν τηλεόρασι καί γεμίζει τό μυαλό σου μέ σκουπίδια. Τρῶς τόν πολύτιμο καιρό σου, πού θά μποροῦσες νά τόν χρησιμοποιήσης γιά ἕναν ἀνώτερο σκοπό.
  Βάζεις μέσα στό σπίτι σου τό Διάβολο ἤ μᾶλλον πολλούς διαβόλους. Ἄλλοτε δέν ἄνοιγες τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ σου στόν ὁποιοδήποτε. Ἔδιωχνες κάθε ὕποπτο πρόσωπο πού σέ ἐπισκεπτόταν μέ σκοπό νά διαφθείρη τήν οἰκογένειά σου. Ἀλλά τώρα μέ τήν τηλεόρασι τό σπίτι σου ἄνοιξε τίς πόρτες καί ἀπ᾿ ὅλες τίς μεριές τοῦ κόσμου μπαίνουν οἱ βάρβαροι, μπαίνουν μέσα κάθε λογῆς ἄνθρωποι, «μουσικοί» καί «καλλιτέχνιδες» καί λογοτεχνάδες, καί διδάσκουν τή γυναῖκα σου καί τά παιδιά σου τά πιό παράξενα καί ἁμαρτωλά πράγματα.
 Ὁ Διάβολος δέν περπατάει πιά ἔξω· μπῆκε μέσα στά σπίτια καί διαλύει τό πᾶν. Κάποιος ἅγιος προφήτεψε καί εἶπε, ὅτι μιά μέρα ἕνα κουτί θά τρελλάνη τόν κόσμο· εἶνε ἡ τηλεόρασις.

***

 Ἀγαπητοί μου! Ξέρω, ὅτι πολλοί ἀπό σᾶς πού μ᾿ ἀκοῦτε νά λέω αὐτά θά μέ κατηγορήσετε καί θά μέ πῆτε καθυστερημένο ἄνθρωπο. Ἐμεῖς, θά μοῦ πῆτε, ἀκοῦμε, βλέπουμε καί διαλέγουμε τό καλό. Ἔτσι λέτε καί μακάρι νά ἦταν ἔτσι. Ὑποτιμᾶτε ὅμως πολύ τόν κίνδυνο πού προέρχεται ἀπό τά ἄθλια προγράμματα τῆς τηλεοράσεως. Ἀμφισβητεῖτε τή φοβερή ἐπίδρασι πού ἐξασκεῖ ἰδίως πάνω στά παιδιά. Σᾶς φέρνω ἕνα παράδειγμα. Ὑποθέστε, ὅτι κάποιος σᾶς καλοῦσε σέ τραπέζι καί ἔβαζε μπροστά σας πιάτα μέ διάφορα ὀρεκτικά φαγητά, κι ἐσεῖς, πεινασμένοι, ἤσασταν ἕτοιμοι νά φᾶτε. Ἄν κάποιος ἐκείνη τήν ὥρα σᾶς ἔλεγε προσοχή· μέσα στά πιάτα ἔχουν ρίξει σκόνη ἀπό φαρμάκι!, σᾶς ρωτῶ, θ᾿ ἀγγίζατε τά φαγητά αὐτά τά δηλητηριασμένα; Ἀσφαλῶς ὄχι. Μά αὐτό συμβαίνει καί μέ τά προγράμματα τῶν τηλεοράσεων. Ὁ Διάβολος μέ τά ὄργανά του κατορθώνει μέ τέχνη νά ρίχνη μέσα στά προγράμματα τό φαρμάκι του, κακές σκηνές, λόγια ἀπιστίας καί διαφθορᾶς, πού οἱ περισσότεροι δέν εἶνε σέ θέσι νά τό διακρίνουν. Καί ἔτσι δηλητηριάζεται τό πνεῦμα τῶν ἀνθρώπων.
  Ὅπως λειτουργεῖ σήμερα σ᾿ ὅλο τόν κόσμο ἡ τηλεόρασις εἶνε μᾶλλον δάσκαλος τοῦ κακοῦ, παρά τοῦ καλοῦ. Θά χρειαστῆ νά γίνουν πολλοί ἀγῶνες, γιά νά φύγη ἡ τηλεόρασις ἀπό τά χέρια τοῦ Διαβόλου καί νά ἔρθη στά χέρια τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἡ τηλεόρασις θά γίνη ἕνα θαυμάσιο ὄργανο στήν ὑπηρεσία τοῦ καλοῦ.
 Τήν καταστρεπτική ἐπίδρασι τῆς τηλεοράσεως τήν ἀναγνωρίζουν ξένοι διαπρεπεῖς ἐπιστήμονες. Στήν Ἀμερική, τήν πατρίδα τῆς τηλεοράσεως, ἀκούγεται τό σύνθημα:
 Ἀμερικανοί, ἔξω ἀπ᾿ τά σπίτια σας οἱ τηλεοράσεις!
 Κι᾿ ἐμεῖς συμφωνοῦμε μέ τή γνώμη αὐτή καί φωνάζουμε πρός ὅλους τούς χριστιανούς πού θέλουν τή σωτηρία τους:
 Κλεῖστε τίς τηλεοράσεις, διῶξτε τό Διάβολο ἀπό τό σπίτι, καί ἀνοῖξτε, παρακαλῶ, μιά ἄλλη τηλεόρασι, ἀνοῖξτε τήν Ἁγία Γραφή, γιά νά δῆτε καί νά θαυμάσετε τά πιό ὄμορφα καί ὠφέλιμα πράγματα, τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ.

Συνεχίζεται….

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶ αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπότόβιβλίο:ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ

ΚΑΛΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ἐκδόσεις:«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ.Σάββας Ἁγιορείτης