Ἀναγνωρίζουμε καί δεχόμαστε τήν τεχνολογία, ἀλλά μέχρι ἑνός σημείου. Διότι πολύ συχνά τήν τεχνολογία χρησιμοποιεῖ καί ὁ διάβολος γιά κακό σκοπό. Καί ἔτσι θά τήν χρησιμοποιήσῃ ἰδίως στούς ἐσχατους καιρούς (βλ. Α΄ Πέτρ., 1,5). Καί βρισκόμεθα σέ ἔσχατους καιρούς….
Ἀλλάζουμε ταυτότητες. Διότι δέν ἀνήκουμε πλέον στή μικρή ἀλλά ἔνδοξη πατρίδα μας, ἀλλά ἀνήκουμε στήν Ε.Ο.Κ. ( Ε.Ε) παρακαλῶ, πού εἶναι ἰσοπέδωσις τῶν πάντων.Ἄλλα ἔθνη, ὅπως ἡ Ἀγγλία καί ἡ Γερμανία, δέν δέχθηκαν τέτοια ταπείνωσι. Οἱ νέες ταυτότητες δέν εἶναι ὅπως οἱ παλιές ἀστυνομικές ταυτότητες. Διαγράφουν τό θρήσκευμα καί ἔχουν ἄλλες ἰδιαίτερες πληροφορίες, πού δέν μπορεῖ νά τίς δῇ κανείς, ἀλλά θά τίς ἐλέγχῃ ἀπό τίς Βρυξέλλες ἕνα τεράστιο κομπιοῦτερ. Αὐτό εἶναι σατανοκρατία. Ὀρθῶς εἶπαν οἱ Ἁγιορεῖται πατέρες καί συμφώνησα κ᾿ ἐγώ μαζί τους, νά μήν πάρουμε τέτοιες ταυτότητες. Κρύβεται ἀπάτη καί δέσμευσις, σκλαβιά ἠλεκτρονική….


Ἀπό τό βιβλίο: “Αἰσιόδοξα μηνύματα γιά διέξοδο στά ἀδιέξοδά μας καί ἀσφάλεια στίς ἀνασφάλειές μας”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ « ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»