Ἐκκλησιαζόμεθα μὲ συναίσθησι;
(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)
Θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς πῶ λίγα ἁπλᾶ λόγια μὲ τρόπο ποὺ ὅλοι νὰ μὲ καταλάβετε. Ὅταν, ἀγαπητοί μου, βρισκόμαστε στὸ ναό, ἐκτελοῦμε τὴν ἐν τολὴ τοῦ Κυρίου «Ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου» (Ἔξ. 20,9)·
 
ἐκτελοῦμε τὴν προτροπὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ποὺ διὰ τοῦ Δαυῒδ λέει· «Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν…» (Ψαλμ. 67,27).